Психологічні особливості навчального діалогу, які впливають на ефективність процесу формування мовленнєвої компетентності студентів під час вивчення іноземних мов

Основний зміст статті

В. О. Лапіна

Анотація

Лапіна В. О. Психологічні особливості навчального діалогу, які впливають на ефективність процесу формування мовленнєвої компетентності студентів під час вивчення іноземних мов.


У статті розглянуто психологічні характеристики та особливості навчального діалогу, які розкривають специфіку його організації в навчальній діяльності, показують його можливості в становленні особистісної сфери студентів, у тому зокрема в розвитку їхньої професійно зорієнтованої мовленнєвої компетентності у процесі вивчення іноземних мов.

Деталі статті

Як цитувати
Лапіна, В. (2012). Психологічні особливості навчального діалогу, які впливають на ефективність процесу формування мовленнєвої компетентності студентів під час вивчення іноземних мов. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 447-453. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3637
Розділ
Інтеграція психолого-педагогічних чинників в організації навчально-виховного про
Біографія автора

В. О. Лапіна, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

здобувач

Посилання

1. Дикун Т. П. Учебный диалог как средство формирования личностно ориентированного знания : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тамара Петровна Дикун. – Оренбург, 1999. – 213 с.
2. Николаева В. Д. Структурно-семантические и прагматические особенности трехчленных диалогических единств в английском языке : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / В. Д. Николаева. – К., 1987. – 20 с.
3. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению : [Текст] / Е. И. Пассов. – М. : Рус. яз., 1989. – 276 с.
4. Песняева Н. А. Учебный диалог как средство развития речевой деятельности младших школьников : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталья Александровна Песняева. – Москва, 2004. – 214 с.
5. Фролова Л. С. Учебный диалог как организующий инструмент единого коммуникативного пространства системы развивающего обучения : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Любовь Сергеевна Фролова. – Ярославль, 2010. – 346 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.