https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/issue/feed Актуальні проблеми психології в закладах освіти 2021-06-27T21:16:57+03:00 Наталя Миколаївна Токарева tokareva152681@gmail.com Open Journal Systems <p>Збірник містить результати наукових теоретичних і емпіричних досліджень актуальних проблем організації навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього простору. Тематика публікацій свідчить про різноманітність інтересів психологічної спільноти. Опубліковані матеріали адресовані як фахівцям, так і тим, хто цікавиться сучасним станом психологічної науки.</p> https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4407 Полiварiативна специфiка психологiчних ресурсiв особистостi 2021-06-25T19:35:54+03:00 Оксана Анатоліївна Даценко bezadressi@gmail.com <p>Анотацiя. Статтю присвячено проблемi психологiчних ресурсiв, що<br>активно вивчається в сучаснiй вiтчизнянiй i зарубiжнiй психологiї.<br>Акцентовано на гострiй актуальностi та значущостi її дослiдження<br>як для теорiї, так i для практики. Представлено теоретичний огляд<br>деяких сучасних концепцiй психологiчних ресурсiв, розглянуто<br>рiзнi дефiнiтивнi позицiї щодо психологiчної iнтерпретацiї базового<br>поняття. Встановлено, що психологiчна сутнiсть психологiчних<br>ресурсiв виявляється в контекстi дiяльнiсної, адаптацiйної, соцiальноопосередкованої та iнших наукових парадигм. Обгрунтовано роль<br>ресурсiв в структурi резистентної поведiнки. Зроблено спробу<br>виявлення полiварiативної специфiки феномену, що опосередкована<br>комплексом життєвих потреб. Окреслено перспективи подальших<br>наукових пошукiв</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4408 Прокрастинацiя: шляхи профiлактики, подолання 2021-06-25T19:45:18+03:00 Олена Олександрiвна Коцюба lennsweet@gmail.com Дарiя Iгорiвна Бут daria.but.official@gmail.com <p>У статтi розглянуто зовнiшнi та внутрiшнi чинники,<br>що сприяють виникненню феномену прокрастинацiї. Розкрито<br>суть поняття прокрастинацiї як комплексного явища; описано її<br>рiзновиди та класифiкацiї, представлено основнi типи прокрастинацiї.<br>Викладено перелiк тестувань вiдомих дослiдникiв щодо проблем<br>загальної та академiчної прокрастинацiї; проаналiзовано засоби<br>запобiгання прокрастинацiї з опорою на саморегулятивнi навички,<br>запропонованi рiзними вченими. Представлено декiлька новiтнiх<br>дiєвих методик боротьби iз процесами прокрастинування; з’ясовано<br>шляхи профiлактики та подолання з метою зупинення процесiв<br>гальмування якiсного розвитку особистостi</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4409 Экстероцептивный уровень организации онтогенеза: становление системы ведущих функций развития 2021-06-25T20:04:51+03:00 Юрий Николаевич Карандашев yu-kara@gmx.net <p>В данной статье рассматривается становление системы<br>ведущих функций для экстероцептивного уровня организации<br>онтогенеза. Экстероцептивный уровень автор рассматривает как<br>относящийся к начальном периоду младенчества, без учёта частностей<br>его эмпирической конкретики. Что касается становления, кроме<br>верхнего уровня к нему добавляется также четвёрка предшествующих.<br>И наконец, само содержание становления выводится из конфигурации<br>циклов взаимодействия внутриуровневых слоёв, что выступает в<br>виде системы ведущих функций. В определении конечной цели, для<br>которой и создавалась предлагаемая схема анализа, автор акцентирует<br>внимание на описании экстероцептивного уровня организации</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4410 Розвиток рефлексiї в юнацькому вiцi 2021-06-25T20:11:06+03:00 Полiна Андрiївна Мiнаєва az11999333z@gmail.com <p>У статтi послiдовно дослiджено проблему розвитку<br>рефлексiї, її принципи. Розглянуто рiзнi аспекти рефлексiї.<br>Проаналiзовано науковi джерела, роботи вiдомих науковцiв i<br>психологiв. Подано якiснi думки та висновки. Продемонстровано<br>рiвень розвитку рефлексiї в юнакiв, їх прагнення до глибинного<br>мислення, вивчення себе, пiдходу до аналiзу своїх дiй i вмiння<br>здiйснювати самопiзнання. Представлено результати проведеного<br>дослiдження. Видiлено основнi особливостi, якi характеризують<br>рiвень розвитку рефлексивного мислення в юнацькому вiцi. Зроблено<br>висновки на основi iнформацiї з наукових праць i власного дослiдження,<br>що узагальнюють суть рефлексiї окресленого вiкового етапу.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4411 Дослiдження особистiсної рефлексiї в пiдлiтковому вiцi 2021-06-25T20:17:19+03:00 Марiя Сергiївна Орєхова orekhovamaria55@gmail.com <p>Статтю присвячено дослiдженню рефлексiї в пiдлiтковому<br>вiцi. Розглянуто та проаналiзовано науковi джерела з окресленої<br>теми. Визначено важливiсть рефлексування. Представлено погляди<br>науковцiв на дослiджуваний феномен i його значущiсть у пiдлiтковому<br>вiцi. За допомогою методики визначення рiвня рефлексивностi<br>А. В. Карпова, В. В. Пономарьової здiйснено дiагностику рiвня<br>розвитку рефлексiї в сучасних пiдлiткiв. Наведено результати аналiзу<br>дiагностики. Зроблено висновки щодо наявного рiвня особистiсної<br>рефлексiї в пiдлiткiв i розроблено психолого-педагогiчнi рекомендацiї<br>щодо його пiдвищення.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4413 Психологiчнi аспекти толерантного ставлення пiдлiткiв до дiтей з особливими освiтнiми потребами в умовах спiльного навчання 2021-06-25T20:25:39+03:00 Олександра Дмитрiвна Пономаренко olexandra.ponomarenko@ukr.net <p>Статтю присвячено проблемi розвитку толерантностi до<br>дiтей з особливими освiтнiми потребами як учасникiв освiтнього<br>процесу в пiдлiтковому учнiвському середовищi. Наголошено<br>на нестабiльностi процесiв формування особистостi пiдлiткiв i<br>їхнiй неготовностi до адекватного спiлкування з такими дiтьми.<br>Репрезентовано результати емпiричного дослiдження, спрямованого<br>на вивчення готовностi сприяти взаємодiї з однокласниками, якi<br>мають особливi освiтнi потреби. Визначено рiвень сформованостi<br>толерантностi серед пiдлiткiв</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4414 Форматування моральних iмперативiв сучасної молодi в умовах постiндустрiального суспiльства 2021-06-25T20:40:01+03:00 Наталя Миколаївна Токарева Tokareva152681@gmail.com <p>Стаття присвячена аналiзу феноменологiї моральнопсихiчного розвитку особистостi в сучасних умовах постiндустрiального<br>суспiльства. Констатовано, що форматування системи моральних<br>iмперативiв сучасної молодi обумовлено змiнами соцiального простору<br>суспiльного буття. Означене спонукає до визначення тенденцiй<br>засвоєння молоддю моральних iмперативiв з метою подальшої їх<br>оптимiзацiї. У статтi висвiтлено специфiчнi тенденцiї морального<br>розвитку молодi в несталому iнформацiйному суспiльствi. Акцентовано<br>на гуманiстично-лiберальних поглядах фiлософiв на особливостi<br>розвитку моральних властивостей особистостi.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4415 Поколiння X, Y, Z: морально-релiгiйнi цiнностi як основа спрямованостi особистостi 2021-06-25T21:27:56+03:00 Ольга Сергiївна Тяговська tjagouska@ukr.net <p>У статтi розглянуто теорiю поколiнь Вiльяма Штрауса<br>та Нейла Хоува й подано її характеристику. Узагальнено вплив<br>полiтичних, соцiальних й економiчних змiн на формування цiннiсних<br>орiєнтирiв окремих поколiнь. Представлено релiгiйний вибiр<br>народжених у перiод з 1965 по 2010 роки. Виявлено, що серед<br>поколiння Y зростає кiлькiсть тих, хто не ототожнює себе з релiгiйною<br>традицiєю. Встановлено рiзницю мiж цiнностями поколiнь: найвищий<br>вiдсоток представникiв, не пов’язаних з релiгiєю в поколiнь Y i Z.<br>Доведено вплив релiгiйних цiннiсних характеристик на рiзницю в їх<br>соцiально-особистiсних установках, що впливають на ставлення до<br>сiм’ї, роботи та релiгiї.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4417 Теоретичнi засади проблеми педагогiчної творчостi 2021-06-25T21:35:14+03:00 Олена Леонiдiвна Пiнська pinskayklava@gmail.com <p>Статтю присвячено аналiзу феномену педагогiчної<br>творчостi як однiєї з базових детермiнант творчого розвитку<br>особистостi. Розглянуто рiзнi психологiчнi та педагогiчнi уявлення<br>щодо сутностi, змiсту та специфiки педагогiчної творчостi. Подано<br>опис структури й основних етапiв реалiзацiї творчостi в педагогiчному<br>процесi. У статтi обґрунтовано наявнiсть у педагогiчнiй творчостi<br>алгоритмiчного i творчого компонентiв, що дозволяє оволодiвати<br>творчiстю як на об’єктивному, так i на суб’єктивному рiвнях.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4418 Психологiчнi особливостi партнерської взаємодiї вчителя та батькiв дитини з особливими освiтнiми потребами в умовах iнклюзивної освiти 2021-06-26T10:48:05+03:00 Яна Олександрiвна Гапочка yanagap@ukr.net <p>У статтi висвiтлено проблему налагодження взаємодiї<br>мiж вчителем i батьками дiтей з особливими освiтнiми потребами<br>на засадах педагогiки партнерства. Акцентовано на специфiчностi<br>психологiчного стану родини, яка виховує дитину з особливими<br>освiтнiми потребами як передумови утруднення спiвпрацi всiх<br>учасникiв команди психолого-педагогiчного супроводу. Зроблено<br>спробу видiлити психологiчнi критерiї гармонiзацiї партнерства<br>батькiв i вчителя в умовах iнклюзивного освiтнього середовища.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4419 Упровадження iнновацiйних методiв для вирiшення проблеми девiантної поведiнки 2021-06-26T11:13:06+03:00 Наталя Миколаївна Макаренко nmakarenko6337@gmail.com Катерина Дмитрiвна Дмитрiєва dmitrieva.katya28@gmail.com <p>Статтю присвячено дослiдженню девiантної поведiнки<br>в пiдлiтковому вiцi (теоретичний аспект) й опису можливостей<br>вирiшення цiєї проблеми за допомогою iнновацiйних методiв. Надано<br>стислий огляд джерел щодо причин, видiв девiантної поведiнки як<br>стiйкої поведiнки особистостi, яка вiдхиляється вiд загальноприйнятих,<br>розповсюджених, стiйких суспiльних норм. Представлено результати<br>комплексного дослiдження пiдлiткiв-девiантiв (залучення експертiв,<br>спостереження, дiагностика). Презентовано iнновацiйнi форми роботи<br>щодо профiлактики девiантної поведiнки та її корекцiї, а саме:<br>створення банку переконливих даних щодо порушень поведiнки,<br>«публiчнiсть вчинку», пiдкрiплення</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4421 Психолого-педагогiчне манiпулювання в навчальних закладах 2021-06-26T11:26:20+03:00 Єлизавета Сергiївна Оксенюк lizaoksenjuk@gmail.com <p>У статтi розглянуто та проаналiзовано змiст поняття<br>психолого-педагогiчного манiпулювання згiдно з поглядами рiзних<br>науковцiв. Висвiтлено поняття психологiчного впливу. З’ясовано,<br>який вид взаємодiї iснує мiж учнем i педагогом. Визначено та<br>коротко охарактеризовано рiзнi види манiпуляцiї. З’ясовано ознаки,<br>що притаманнi манiпуляцiї як процесу психологiчного впливу.<br>Дослiджено процес психолого-педагогiчної манiпуляцiї в навчальних<br>закладах. Визначено рiвень обiзнаностi дослiджуваних у питаннi<br>манiпулятивного процесу</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4424 Покращення властивостей уваги в умовах НУШ 2021-06-26T11:43:37+03:00 Тетяна Володимирiвна Перекопська tatyana.perekopskaya@ukr.net <p>У статтi представлено результати експерименту<br>щодо дослiдження уваги учнiв третього року навчання в Новiй<br>українськiй школi. Проаналiзовано теоретичнi дослiдження<br>уваги як форми психiчної дiяльностi людини, що проявляється<br>у спрямованостi та зосередженостi свiдомостi на певних об’єктах.<br>Описано констатувальний i формувальний етапи дослiдження.<br>Визначено, як змiнюються властивостi уваги, а саме: концентрацiя,<br>переключення, коливання, обсяг. Описано види та методи роботи<br>щодо покращення властивостей уваги. Проаналiзовано результати<br>дослiдження властивостей уваги. Констатовано, що заходи, спрямованi<br>на покращення концентрацiї, переключення, розподiлу уваги, будуть<br>ефективними тiльки у випадку системної роботи</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4425 Психологiчнi особливостi синдрому емоцiйного вигорання працiвникiв освiти 2021-06-26T11:49:38+03:00 Алiна Миколаївна Яковлева alina501@gmail.com <p>Стаття присвячена проблемi емоцiйного вигорання<br>працiвникiв освiти. Представлено теоретичний огляд сучасних<br>концепцiй феномену. Зроблено спробу розгорнутого дефiнiтивного<br>аналiзу базового поняття. Означено основну сутнiсть феномену<br>як складного психофiзiологiчного явища, що виникає внаслiдок<br>тривалого емоцiйного перенавантаження, особливо в умовах<br>виконання професiйної дiяльностi. Визначено полiфакторну специфiку<br>та змiстовно-динамiчнi особливостi синдрому емоцiйного вигорання<br>працiвникiв освiти. Обґрунтовано необхiднiсть органiзацiї соцiальногопсихологiчного супроводу дiяльностi вчителя, що передбачає<br>полiпшення умов працi та пiдвищення енергетично-адаптацiйного<br>потенцiалу працiвникiв освiти.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4426 Феномен емоцiйного лiдерства в управлiнськiй дiяльностi керiвника 2021-06-27T17:05:42+03:00 Свiтлана Анатолiївна Дрiбас dribas.sveta@gmail.com <p>Статтю присвячено проблемi емоцiйного лiдерства в рамках<br>управлiнської дiяльностi керiвникiв. Наведено формулу ефективної<br>взаємодiї таких психологiчних явищ, як: емоцiйне лiдерство, соцiальна<br>мобiльнiсть i самореалiзацiя особистостi. Проаналiзовано регресивну<br>модель, де ефективнiсть взаємодiї лiдера iз соцiумом залежить вiд<br>особистiсних чинникiв, що пов’язанi з рiвнем самоусвiдомлення,<br>самоконтролем, здатнiстю до емпатiї та соцiальними навичками.<br>Розкрито компоненти емоцiйного лiдерства та визначено його<br>особливостi в контекстi управлiнської дiяльностi керiвника. Окреслено<br>основнi характеристики лiдера з розвиненим емоцiйним iнтелектом.<br>Проаналiзовано значення емоцiйного iнтелекту в управлiнськiй<br>дiяльностi сучасного керiвника-лiдера.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4427 Психологiчнi особливостi впливу вiртуального спiлкування 2021-06-27T17:10:39+03:00 Алiна Валерiївна Пилипчук alishkapiliptcuk@gmail.com <p>&nbsp;У статтi дослiджено явище вiртуального спiлкування,<br>визначено його основнi характеристики та вiдмiннiсть вiд реального<br>спiлкування. Проаналiзовано роботи науковцiв, їх висновки щодо<br>впливу вiртуального спiлкування. З’ясовано ставлення сучасної<br>молодi до вiртуального спiлкування. Визначено вплив вiртуального<br>спiлкування на розвиток комунiкативних навичок осiб пiдлiткового<br>та юнацького вiку. Представлено результати дослiдження щодо цiєї<br>проблеми. Зроблено висновки на основi проаналiзованої лiтератури та<br>проведеного дослiдження, що засвiдчують можливiсть позитивного<br>та негативного впливу вiртуального спiлкування на розвиток<br>комунiкативних навичок особистостi.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4428 Межличностное взаимодействие: феноменологическая характеристика базисных параметров 2021-06-27T17:18:42+03:00 Татьяна Владимировна Сенько tv-senko@gmx.net <p>В статье автор рассматривает феноменологические<br>характеристики базисных параметров межличностного взаимодействия,<br>основанные на трех парах субъект-субъектных и субъектобъектных отношений: доминирование-подчинение, положительностьотрицательность и успешность-неуспешность. Акцент сделан на<br>изучении межличностного взаимодействия и социального поведения<br>людей при помощи разнообразных методов. Анализ концепций<br>Т. Лири, Р. Мюллюниеми, Г. Джун позволяет заключить, что их<br>можно рассматривать как приемлемые для практики, но не как<br>эмпирико-теоретические подтвержденные модели.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4429 Проблема самотностi в ситуацiї вимушеної iзоляцiї як умова розвитку депресивних станiв у студентської молодi 2021-06-27T17:23:58+03:00 Олександра Владиславiвна Фiлатова yerwall@gmail.com <p>У статтi розкрито феноменологiю самотностi та депресiї,<br>вивчено основнi форми, рiвнi прояву цих явищ, умови їх виникнення<br>та розвитку, особливостi прояву у студентської молодi. З’ясовано,<br>що ситуацiя вимушеної iзоляцiї призводить до пiдвищення рiвня<br>самотностi, депресiї i, як наслiдок, може негативно впливати на<br>психологiчне здоров’я молодi. Статистично доведено, що самотнiсть<br>у ситуацiї вимушеної iзоляцiї можна розглядати як фактор розвитку<br>депресивних станiв, виникнення депресивних розладiв. Констатоване<br>поширення депресивних станiв</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4430 Психологiчнi аспекти органiзацiї та формування корекцiйно абiлiтацiйного простору для дiтей раннього вiку 2021-06-27T20:49:02+03:00 Володимир Миколайович Прокопов prokopov380676060072@gmail.com <p>У статтi висвiтлено психологiчнi аспекти медико-соцiальнопсихологiчної реабiлiтацiї дiтей раннього вiку з особливими освiтнiми<br>потребами. Означено важливiсть збалансованого гармонiйного впливу<br>на психiку дитини як майбутнього громадянина сучасного суспiльства.<br>Особливу увагу автором придiлено питанням розвитку сенсомоторних,<br>психомоторних новоутворень на основi компенсаторних властивостей<br>вищих психiчних функцiй. Визначено значимiсть модельованого<br>середовища, що впливає на вiдчуття рiзної модальностi. Автор<br>наводить результати емпiричного вивчення поведiнкових реакцiй<br>вихованцiв Будинку дитини. Доведено актуальнiсть системного<br>моделювання корекцiйного середовища як чинника впливу на якiсть<br>визначеностi вiдчуттiв дитини.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4431 Отказ от деятельности в ситуациях неудач как проявление профессионального выгорания менеджеров 2021-06-27T21:05:30+03:00 Тетяна Iванiвна Ронгинська t.ronginska@wns.uz.zgora.pl <p>В статье представлены результаты анализа структуры<br>синдрома профессионального выгорания в группе менеджеров<br>польских предприятий бюджетной сферы. Для определения<br>структуры синдрома был использован «Опросник поведения и<br>переживания, связанного с работой» — AVEM (Arbeitsbezogenes<br>Verhaltens-und Erlebensmuster, Schaarschmidt &amp; Fischer, 1997) в<br>польской адаптированной версии (Rongi´nska, Gaida, 2012). Особое<br>внимание было обращено на преодолевающее поведение в ситуации<br>неудачи, а отказ от деятельности рассматривался как ведущий<br>фактор быстрого развития симптомов профессионального выгорания.<br>Предложены направления профилактики развития синдрома<br>выгорания в группе менеджеров.</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4434 Онлайн-консультування та телетерапiя у роботi з парою та сiм’єю 2021-06-27T21:16:57+03:00 Олена Олександрiвна Халiк hhel.ua@gmail.com Олена Федорiвна Бикова psychotherapistua@gmail.co <p>У статтi уточнено термiнологiю, що стосується онлайнконсультування. Проаналiзовано можливостi консультування та<br>психотерапiї в online-форматi, зокрема в роботi з парою та сiм’єю.<br>Розглянуто їх переваги, а саме: анонiмнiсть, конфiденцiйнiсть,<br>безпека, доступнiсть, мобiльнiсть, розширення бачення терапевтичного<br>контексту, можливiсть використання бiльшостi технiк тощо. Вказано<br>на наявнiсть дослiджень, що пiдтверджують ефективнiсть роботи в<br>онлайн-форматi. Визначено основну проблематику звернень за такого<br>варiанту допомоги. Надано рекомендацiї практичного характеру щодо<br>органiзацiї процесу онлайн-консультування та врахуваннi обмежень<br>роботи в такому форматi. Визначено стратегiї поведiнки за умови<br>виникнення технiчних проблем в ходi надання психологiчної допомоги</p> 2021-05-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##