Подання

Цей журнал в даний час не приймає рукописів від авторів.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Керівництво для авторів

Редакційна політика періодичного видання

Редакційна колегія збірника наукових праць “Літератури світу: поетика, ментальність і духовність” у своїй роботі послуговується принципами об’єктивності й неупередженості щодо відбору статей задля їх оприлюднення у друкованому засобі масової інформації; чітко дотримується змістових, технічних і етичних вимог, термінів виходу поточних випусків; сповідує колегіальність в ухваленні рішень щодо тієї чи тієї наукової праці; забезпечує процедуру подвійного анонімного рецензування; не порушує  авторських та суміжних прав; протидіє використанню плагіату, публікуванню однієї статті у кількох виданнях, багаторазовому копіюванню елементів статей у різних доробках і т. ін. Редакційна колегія несе відповідальність за своєчасне видання збірника наукових праць. Головний редактор та члени редакційної колегії ухвалюють колегіальне рішення щодо схвалення/несхвалення статті до друку. Мета рецензування – підтвердження якісного рівня статті, визначення її відповідності науковим, мовностилістичним та етичним стандартам. Усі залучені до підготовки збірника наукових праць особи (головний редактор, члени редакційної колегії, автори та рецензенти) повинні керуватися принципами наукової етики. 

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати і скорочувати текст, відхилити статтю без рецензування, якщо вважає, що поданий у ній матеріал не відповідає тематичній спрямованості видання, повертати на доопрацювання, приймати повторно після врахування виправлень, указаних рецензентами. 

Репрезентована у статтях інформація не завжди відповідає поглядам редакційної колегії. За її зміст і достовірність відповідальність несуть автори. До збірника наукових праць приймаються лише оригінальні статті, котрі раніше не були опубліковані в інших виданнях. За умов використання чи цитування напрацювань інших осіб варто робити покликання на джерела запозичень. Відповідне порушення слід розцінювати як плагіат. Редакційна колегія категорично засуджує прояви плагіату як порушення авторських прав і наукової етики й уживає всіх можливих заходів для його недопущення. 

Автори, у статтях яких виявлено плагіат, втрачають можливість публікуватися у збірникові. 

Часовий відрізок із моменту надходження статті до редакційної колегії й рекомендацією її до друку – від 3 до 6місяців.

Статті надсилаються до редакції електронною поштою за адресою: [email protected]. Відповідно уся переписка з редакцією здійснюється за цією ж адресою.

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статей у збірнику «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність»

Загальні вимоги.

1.Обсяг відредагованої автором статті – від 10 до 16 сторінок друкованого тексту в електронному варіанті в редакції Word.

2.Текст статті передбачає такі обов’язкові компоненти: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання тієї чи тієї проблеми, виокремлення нових аспектів аналізу, яким присвячено статтю; формулювання мети дослідження; виклад основного матеріалу дослідження, де автор аналізує матеріал відповідно до завдань, подає приклади, розкриває особливості перебігу аналізу і т. ін.; висновки та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі. Відповідні рубрики виділяти в тексті жирним шрифтом.

  1. Тексту статті передують: 1) номер УДК; 2) анотації двома мовами: українською (500 знаків), англійською (1200-1600 знаків), які передбачають прізвище, повне ім’я, назву статті, текст, ключові слова (від 3 до5 слів).
  2. Матеріали статті обов’язково супроводжуються відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, домашня  адреса, електронна адреса, контактний телефон.

5.Мови статей – українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською.

Технічні вимоги.

Статті подаються:

  • у форматі DOC, Microsoft Word 2003 або 2007, аркушах формату А5;
  • прізвище та ім’я напівжирним шрифтом курсивом Times New Roman, 14 пт, вгорі справа, вказати науковий ступінь, вчене звання, посаду та вищий навчальний заклад звичайним шрифтом;

 - УДК (вгорі зліва, Times New Roman, 14 пт)

- назва статті – посередині рядка (великими літерами, напівжирним шрифтом Times New Roman, 14 пт). За умови наявності підзаголовка – малими літерами у дужках (напівжирним курсивом). Відбивка від назви зверху і знизу – один пустий рядок;

- далі подається основний текст (шрифтом Times New Roman, 14 пт, інтервал 1,5; відступи: зліва, зверху і знизу – 25 мм, справа – 10 мм);

 - текстові посилання (цитування) подавати курсивом;

- посилання на літературні джерела послідовно нумеруються арабськими цифрами в порядку появи в тексті статті і зазначаються у квадратних дужках, де вказуються порядковий номер джерела та через кому конкретна сторінка [8, с.16]. Перелік літературних джерел мовою оригіналу подається в порядку їх нумерації після основного тексту статті з підзаголовком «Література», який вирівнюється по центру.Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ8302:2015 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”;

- через один рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат за зразком:

Література

Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство. Львів, 1994. 216 с.

Ковпік С.І. Методика викладання українознавства : посібник. Київ : Акцент, 2010. 100 с.

Порядок прийому і друку статей

Порядок прийому і друку статей передбачає:

  1. Підготовка статті відповідно до чинних вимог (загальних, 

змістових і технічних). Див. Інформацію в на сайті: https://kdpu.edu.ua в розділі “Наука  > Наукові видання університет у > Літератури світу: поетика, ментальність і духовність”).

  1. Завантаження електронної версії рукопису через відповідний веб-інтерфейс на сайті збірника https://journal.kdpu.edu.ua
  2. Проходження процедури подвійного анонімного закритого рецензування задля отримання позитивних висновків, які уможливлять публікацію матеріалів у збірникові.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.