ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ РОМАНУ «ВІЛЬНИЙ СВІТ» Т. БЕЛІМОВОЇ

Світлана Степаніва Журба

Анотація


У статті досліджено жанрову своєрідність твору Тетяни Белімової «Вільний світ». Вказано, що своєрідність авторського художнього мислення реалізується через модифікацію жанру: роман-хроніка, роман-сімейна сага, роман-спогад, роман-пам'ять. Зроблено спробу простежити метафору «вільного світу» через образи персонажів та на історіософському рівні.

Ключові слова: жанр, роман-спогад, роман-хроніка, роман-сімейна сага, персонаж, часопростір.

В статье исследуется жанровое своеобразие произведения Татьяны Белимовой «Свободный мир». Указано, что своеобразие авторского художественного мышления реализуется через модификацию жанра: роман-хроника, роман-семейная сага, роман-воспоминание, роман-память. Сделана попытка проследить метафору «свободного мира» через образы персонажей, и на историософском уровне.

Ключевые слова: жанр, роман-воспоминание, роман-хроника, роман-семейная сага, персонаж, пространство, время.

In the article is researched the genre originality of the novel by Tetyana Belimova "Free World". It is specified that the peculiarity of author's artistic thinking is realized through the modification of the genre: romance-chronicle, romance-family saga, romance-memories, romance-memory. An attempt is made to trace the metaphor of the "free world" as an image of the characters, both at the philosophical level.

Keywords: genre, romance-memoir, romance-chronicle, novel-family saga, character, time space.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.