https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/issue/feed Літератури світу: поетика, ментальність і духовність 2019-02-04T22:21:51+02:00 Svitlana Ivanivna Kovpik kovpiks@ukr.net Open Journal Systems <p>Збірник присвячено вирішенню базових проблем літературознавства на матеріалах творів літератур світу – питань практично-еволюційної поетики й теоретичної по етології, осягненню найрізноманітніших проявів індивідуально-особистісної, групової, соціальної, етнічної та національної специфіки художнього мислення (ментальності), а також розвитку наявних і формуванню нових концептуальних бачень однієї з найскладніших проблем – духовності літератур світу.</p> https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2247 Титульний аркуш 2019-01-21T22:45:58+02:00 Світлана Іванівна Ковпік kovpik@ukr.net 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2248 Вихідні дані 2019-01-21T22:51:53+02:00 Світлана Іванівна Ковпік kovpik@ukr.net 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2249 Зміст 2019-01-21T22:57:17+02:00 Світлана Іванівна Ковпік kovpik@ukr.net 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2251 Психіка письменника і персонажів як основа визначення психопоетики, ментальності і духовності твору (замість вступу) 2019-02-04T22:20:49+02:00 А. В. Козлов kovpik@ukr.net <p>У&nbsp;<em>статті автор простежив процес формулювання поняття «психіка» у психологічних, літературознавчих словниках, виявивши помітні розбіжності у формулюваннях, дав своє, а також порушив проблему вивчення психопоетики твору літератури як пріоритетного напрямку у вивченні ментальності та духов-ності твору художньої літератури.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2252 Художньо-стильові особливості козацьких казок Наддніпрянщини 2019-02-03T20:50:03+02:00 О. М. Гончаренко kovpik@ukr.net <p><em>У статті вперше розглянуто художньо-образну структуру козацьких ка-зок Наддніпрянщини. Визначено, що це є окремий жанровий різновид казкового епосу, який вирізняється поетичними засобами та сюжетно-тематичними особ-ливостями функціонування.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2253 Українські рімейки п’єс німецького драматурга А. Коцебу 2019-02-04T22:21:51+02:00 С. І. Ковпік kovpik@ukr.net <p>У&nbsp;<em>статті з точки зору мікро- та макропоетики досліджено рімейки-переклади п’єси німецького драматурга Августо Коцебу «Втрчена дитина» українським драматургом В. Ковальським. Аналіз рімейка В. Ковальського пока-зав, що автор не намагався особливо перевершити драматурга А. Коцебу в драма-тургічному мистецтві. Перекладач лише адаптував текст оригіналу, але не вносячи якихось суттєвих змін і в техніку п’єси.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2254 Соцреалізм і орієнталізм у «Романі міжгір’я» Івана Ле 2019-02-03T21:03:19+02:00 Г. Г. Останіна kovpik@ukr.net <p>У&nbsp;<em>статті досліджено східні образи в «Романі міжгір’я» Івана Ле. Помі-чено, що саме східні образи Івана Ле перегукуються з образами «людей на каме-ні» Михайла Коцюбинського. У статті відзначено, що власне орієнталізм Івана Ле репрезентував складність та різноманітність як зовнішніх, так і внутрішніх стосунків між «імперією» та культурою.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2255 Характеротворення в неореалістичних новелах В. Винниченка 2019-02-03T21:11:42+02:00 Л. В. Рева kovpik@ukr.net <p><em>У</em>&nbsp;<em>статті запропоновано аналіз двох новел «Роботи!» і «Салдатики!» В. Винниченка. Звернуто увагу на розкриття характерів головних персонажів-чоловіків і персонажів-жінок. Через зображення психологічних процесів внутрі-шнього буття персонажів та їхні зовнішні вияви зроблена спроба проаналізува-ти неореалістичну стильову своєрідність автора.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2256 Поняття «велика література» і «масова література» в літературно-критичній спадщині Уласа Самчука 2019-02-03T21:18:59+02:00 І. Є. Руснак kovpik@ukr.net <p><em>У&nbsp;</em><em>статті на матеріалі маловідомої літературно-критичної та публіцис-тичної прози У. Самчука авторка розглядає його естетичні погляди, значення понять «велика література» й «масова література» в естетичній концепції письменника. Авторка довела, що у своїх працях великій літературі (класиці) У. Самчук протиставляв масову літературу, яскравим зразком якої вважав твори соціалістичного реалізму.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2257 Підхід науки, поезії і технологій в творі Густаво Адольфо Бесерра «Толо Неї. Роздуми про ліс сухого листя» 2019-02-03T21:28:47+02:00 Є. Толедо Реннер kovpik@ukr.net <p><em>У</em>&nbsp;<em>статті досліджується специфіка останньої книги віршів, опублікова-них у Сантьяго, Чилі, чилійського поета Густаво Адольфо Бесерра, «<strong>Tolo nei.</strong> <strong>Роздуми про ліс сухого листя», </strong>2012 рік. Книга є складним організмом, що міс-тить експерименти з різними голосами, мовою, поезією, віртуальними техноло-гіями і наукою, які складають єдине ціле. </em><em>Наука і поезія доповнюють одна одну як у сучасному світі, так і в літературі, вони мають одну важливу спільну рису: пошук істини. У статті подана серія наукових узагальнень про вплив на поетич-ну уяву сучасних технологій, про зміну форми поезії, нове мислення, наукову мову</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li class="show"><em>художньому тексті, гіпертекст.</em></li> </ul> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2258 Опозиція між мистецтвом і життям у драмі В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» та в романі Е. Золя «Творчість» 2019-02-03T21:40:14+02:00 І. М. Василенко kovpik@ukr.net <p><em>У</em>&nbsp;<em>статті розглядаються актуальні проблеми дослідження європейської літератури кінця 19 – першої половини 20 століть. </em><em>Автор порівнює тексти шляхом контекстуального та інтертекстуального аналізу.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2259 Особливості національної специфіки зображення персонажів в російських і українських народних казках 2019-02-03T22:04:51+02:00 Ольга Борисовна Каневская kovpik@ukr.net Світлана Валентинівна Щербак kovpik@ukr.net <p><em>У&nbsp;статті проаналізовані російські та українські казки з точки зору від-ображення в них національної специфіки змалювання персонажів.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2260 Художня «ідентичність» поетичного твору в «жіночому» і «чоловічому» листі 2019-02-04T19:42:16+02:00 С. В. Колядка kovpik@ukr.net <p><em>У</em>&nbsp;<em>статті розглядаються способи організації поетичного тексту на лек-сико-семантичному рівні, який постав як його «формальна ідентичність». Автор аналізує особливості чоловічого й жіночого стилів, які утворюють моделі чоло-вічого й жіночого письма. У якості об’єкта і предмета вивчення виступає сучас-на поезія.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2261 «Камінний гість» О. Пушкіна і «Камінний господар» Лесі Українки у контексті світової теми: до проблеми традиційного мотиву в літературі 2019-02-04T19:58:06+02:00 М. Г. Кудрявцев kovpik@ukr.net <p><em>У&nbsp;статті автор шляхом несинхронного зіставлення аналізує поетичні драми «Камінний гість» Олександра Пушкіна і «Камінний господар» Лесі Україн-ки в контексті світової теми про Дон Жуана, акцентуючи увагу на контактно-історичних зв’язках літератур.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2262 Деструктивна роль надмірного втручання суспільства в особисте життя людини (Т. Малярчук «Ми. Колективний архетип») 2019-02-04T20:13:20+02:00 Н. Г. Мельник kovpik@ukr.net <p><em>У&nbsp;статті досліджуються проблеми співіснування творчої незалежної особистості і суспільства. Особлива увага звертається на відображення у творі психологічного обличчя сучасного міста, уніфікованості суспільних норм поведін-ки та спроби людини протистояти законам юрби. Провідними у творі є мотиви самотності та маргінальності непересічної особистості в реальному світі.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2263 Украина в творческих замыслах Александра Грибоедова 2019-02-04T20:52:55+02:00 А. О. Новиков kovpik@ukr.net <p><em>У</em>&nbsp;<em>статті йдеться про те, що основна мета поїздки Олександра Грибоє-дова до Києва і Криму влітку 1825 року була пов’язана швидше за все не з декаб-ристськими справами, про що твердять деякі дослідники, а з бажанням зібрати матеріал для нових художніх творів, в основі яких мали бути сюжети з історії України.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2264 Відображення національних ідей у спадщині І. Нечуя-Левицького 2019-02-04T21:10:21+02:00 В. Ю. Пустовіт kovpik@ukr.net <p><em>У</em>&nbsp;<em>статті побіжно характеризується період ХІХ століття, зокрема сус-пільно-політична атмосфера, коли на порядку денному поставали питання від-родження національної самосвідомості. Авторкою зосереджено увагу на відобра-женні національної ментальності в художній та мемуарній спадщині І. Нечуя-Левицького.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2265 Дослідження світоглядних позицій автора як засіб впливу на особистість школяра 2019-02-04T21:21:59+02:00 Ж. М. Свірська kovpik@ukr.net <p><em>У&nbsp;статті йдеться про особливості використання на уроках літератури документальної спадщини українських письменників як важливої тематико-естетичної та етичної ділянки їхнього творчого набутку. Мемуаристика, за-стосована на уроках творчої біографії, значно скорочує відстань між письмен-ником і читачем, допомагає «впритул» наблизитися до автора, побачити його як людину, відчути епоху, у якій жив митець, зрозуміти перебіг суспільних подій.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2267 Концепт боротьби в ліриці Лесі Українки 2019-02-04T21:33:29+02:00 Л. М. Семененко kovpik@ukr.net <p><em>У</em>&nbsp;<em>статті розглядаються особливості творчої реалізації концепту бороть-би в ліриці Лесі Українки. Автор розкриває специфіку концепту боротьби в пое-тичних збірках Лесі Українки. Виокремлюються різні грані творчої інтерпрета-ції концепту в ліричних творах поетеси.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2268 Функціонування символу душа в українській літературі 2019-02-04T21:43:56+02:00 О. О. Бистрова kovpik@ukr.net <p><em>Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів функціонування символу «душа» в літературному творі. Аналіз здійснений на прикладі творчості таких українських письменників, як Т. Шевченко, І. Франко, М. Рильський, В. Со-сюра, Л. Костенко, Д. Павличко. Проаналізована здатність символу «душа» творити цілісний дискурс, у якому може виконувати роль порівняння, метонімії, провокувати той чи інший синтаксичний лад, увиразнювати часопростір.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2269 Інтерпретація проблеми «втраченого покоління» у світовій та українській літературах 2019-02-04T21:54:16+02:00 С. С. Журба kovpik@ukr.net <p><em>У&nbsp;статті порушено проблему «втраченого покоління» у творах світових та українських митців, присвячених подіям Першої світової та громадянської війни й повоєнної дійсності. У порівняльному аспекті звернено увагу на подіб-ність світоглядів героїв українських і німецького письменників, відчуття персо-нажами абсурдності буття і спроби подолання екзистенційного вакууму.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2270 Наївна література: особливості поетики, проблеми інтерпретації 2019-02-04T22:03:00+02:00 Л. Г. Кисельова kovpik@ukr.net <p><em>Стаття присвячена наївній (інсітній) словесності, а саме: різноманітним явищам, які відносяться до пограничної межі фольклору і професійної літератури. Визначаються деякі динамічні ознаки такого роду тексту за аналогією з характе-ристиками наївного образотворчого мистецтва. Аналізується твір білоруського сільського поета ХІХ – початку ХХ століття М. Морозіка «Степан і Татьяна». На цьому прикладі розкриваються основні проблеми вивчення наївної літератури.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2271 Рецепція ідеї християнства в літературі раннього Середньовіччя 2019-02-04T22:13:36+02:00 Н. Є. Коломієць kovpik@ukr.net Н. В. Яременко kovpik@ukr.net <p><strong>&nbsp;</strong><em>У&nbsp;</em><em>статті окреслено загальні тенденції розвитку клерикальної літерату-ри раннього Середньовіччя. Особливу увагу звернено на жанрово-тематичне розмаїття дидактичних і літургійних творів, агіографії.</em></p> 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2272 Прикінцеві дані 2019-02-04T22:17:31+02:00 Світлана Іванівна Ковпік kovpik@ukr.net 2013-04-12T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##