https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/issue/feed Літератури світу: поетика, ментальність і духовність 2018-12-02T12:52:45+02:00 Svitlana Ivanivna Kovpik kovpiks@ukr.net Open Journal Systems <p>Збірник присвячено вирішенню базових проблем літературознавства на матеріалах творів літератур світу – питань практично-еволюційної поетики й теоретичної по етології, осягненню найрізноманітніших проявів індивідуально-особистісної, групової, соціальної, етнічної та національної специфіки художнього мислення (ментальності), а також розвитку наявних і формуванню нових концептуальних бачень однієї з найскладніших проблем – духовності літератур світу.</p> https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2013 Титульний аркуш 2018-11-18T19:51:17+02:00 Світлана Іванівна Ковпік kovpik@ukr.net 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2014 Вихідні дані 2018-11-18T19:53:34+02:00 Світлана Іванівна Ковпік kovpik@ukr.net 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2015 Зміст 2018-11-18T19:51:59+02:00 Світлана Іванівна Ковпік kovpik@ukr.net 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2016 Він був гарною людиною 2018-11-18T19:55:08+02:00 Олександр Галич kovpik@ukr.net 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2024 Він завжди залишався ЛЮДИНОЮ 2018-11-18T18:42:17+02:00 Валерія Пустовіт kovpik@ukr.net 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2026 Пам’яті відомого вченого і товариша 2018-11-18T18:59:10+02:00 Анатолій Новиков kovpik@ukr.net 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2023 Анатолій Васильович Козлов (мої спогади про спілкування з професором) 2018-11-18T18:55:07+02:00 Ганна Віват kovpik@ukr.net 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2027 Phonetic universals in the Spanish translation of Taras Shevchenko poetry: tempo, rhythm, metric 2018-11-18T19:12:47+02:00 Анна Бахтіна kovpik@ukr.net <p><em>У статті розглянуто фонетичну систему української та іспанської мов на прикладі іспаномовних перекладів поезій «Кобзаря» Тараса Шевченка. Досліджено стратегії фонетичної та фонематичної рекомбінації перекладу, що сприяло відтворенню іспанською мовою української ідентичності. Відображення евфонії української мови, зокрема мови Тараса Шевченка, відбулося завдяки фонетичній, граматичній, синтаксичній та семантичній реконструкції мовних знаків. З’ясовано, що етнічна парадигма, закодована в мовній картині світу українців, в іспанській мові експлікована збереженням етнічних знаків-символів їхньою фонетичною та / або лексико-семантичною інтерпретацією. Під час аналізу силабо-тонічної системи віршування поезій Тараса Шевченка в оригіналі та в перекладі іспанською мовою виявлено фонетичну універсальність творів письменника, що характеризується тональною маніфестацією.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2028 Початок великої містифікації «Азазель» Б. Акуніна 2018-11-18T19:09:20+02:00 Олександр Галич kovpik@ukr.net <p><em>У статті проаналізовано появу у свідомості читачів постаті головного героя циклу романів Б. Акуніна Ераста Петровича Фандоріна, молодого детектива, наділеного великими інтелектуальними здібностями, аналітичним складом розуму, безстрашністю й хоробрістю, умінням передбачати наступні ситуації. Для цього автор аналізує перший твір циклу, роман “Азазель”, написаний Б. Акуніним 1998 року. Вигадана біографія героя цього роману поклала початок великій містифікації письменника, що вилилася у квазібіографію в наступних творах циклу.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2029 Психологія підлітка у романі «Кава з кардамоном» Йоанни Ягелло 2018-11-18T19:17:37+02:00 Світлана Журба kovpik@ukr.net <p><em>У статті досліджується психологія підлітків у романі польської письменниці Йоанни Яґелло «Кава з кардамоном» через їх вчинки, поведінку, моральні випробування. Акцентовано на розкритті внутрішнього світу головної героїні – Халіни Барської, пошуку дівчиною власної самоідентичності, самореалізації; проаналізовано засоби творення характерів підлітків у творі. Розкрито детективний характер роману, соціально-психологічний та символіко-філософський підтекст.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2030 Синтез жанрових домінант робінзонади та роману виховання у книзі Я. Мартела «Life of Pi» 2018-11-18T19:28:28+02:00 Сергій Комаров kovpik@ukr.net <p><em>У статті запропонований аналіз рис робінзонади та роману виховання у книзі сучасного канадського прозаїка Янна Мартеля «</em><em>Life</em> <em>of</em> <em>Pi</em><em>» (2001). На матеріалі тексту твору розкриваються особливості функціонування, з одного боку, мотивів ізоляції, острову, виживання, боротьби природних та цивілізаційних основ у людській свідомості, з іншого – мотивів дорослішання й формування соціальної моделі поведінки. Вказано на роль релігійних ідей у світосприйнятті героя. Акцентується змістовна єдність домінант двох класичних жанрів у романі.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2031 Психопоетика літературознавча / лінгвістична / психіатрична: кореляція змістових аспектів 2018-11-18T19:34:02+02:00 Ірина Скляр kovpik@ukr.net <p><em>Стаття продовжує цикл публікацій автора, в яких висвітлюється проблема психопоетикального дискурсу в сучасному літературознавстві. Узагальнюються і систематизуються змістові межі й об’єкти психо- в літературознавчому, мовознавчому, психологічному контекстах. Визначається коло проблем психопоетики як психологічно спрямованого напряму і методу дослідження, пов’язаних із специфікою її міждисциплінарної наукоємності.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2032 Поетика позазбіркових соціально-побутових оповідань Осипа Маковея 2018-11-18T19:39:05+02:00 Лариса Стрюк kovpik@ukr.net <p><em>У статті розглянуто провідні ознаки поетики позазбіркових соціально-побутових оповідань Осипа Маковея. Дослідження творів показало, що в основу сюжету покладено один випадок з життя селян Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століть, який дає можливість автору порушити низку актуальних проблем доби. Письменник з метою вираження своєї позиції вдається до багатої палітри художніх засобів, прийомів, що виразно характеризують його творчу манеру.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2033 Роман виховання О. Копиленка: своєрідність жанрової моделі 2018-11-18T19:44:43+02:00 Оксана Філатова kovpik@ukr.net <p><em>У статті простежуємо розвиток в українській літературі початку ХХ століття роману виховання, з’ясовуємо характеристики жанрової модифікації. На матеріалі дилогії О.&nbsp;Копиленка “Дуже добре” і “Десятикласники” аналізуємо наскрізні проблемно-тематичні компоненти та стильові домінанти, що визначають зміст ідеологічного проекту виховання.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2034 Літературна практика у форматі соціалістичного реалізму 2018-11-18T19:50:10+02:00 Тетяна Шарова kovpik@ukr.net <p><em>У статті подано аналіз процесу підпорядковування художнього мислення ідеологічному диктатові, «вписування» літературної практики суб’єкта естетичної творчості у формат єдиного радянського методу. Досліджено, що на етапі політичного структурування літературно-мистецького життя, посилення регламентації та уніфікації творчості, письменники у форматі соціалістичного реалізму змушені використовувати</em><em> нові тактики й методи,</em><em> відшукувати шляхи адаптації.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2035 Про «генний диво-код» у романі у віршах «Дивограй» Олесі Омельченко 2018-11-18T21:08:23+02:00 Валентина Біляцька kovpik@ukr.net <p><em>У статті наголошується на проблемі духовності</em><em> як найбільш необхідному чиннику</em> <em>розбудови суверенної України</em><em>в історико-філософсько-фантастичному романі-есе у віршах «Дивограй» О.&nbsp;Омельченко. У творі художньо ідеалізовано людські стосунки на суспільно-етичному рівні, інтерпретовано визначні події,архаїчні пласти вірувань українського народу як магічної й духовної його сили, відтворено найдавніші шари історичної й культурної пам’яті. </em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2036 Екстралінгвістичні засоби психологізму в художньому тексті 2018-12-02T12:51:27+02:00 Тетяна Вавринюк kovpik@ukr.net <p><em>У статті йдеться про мовне вираження емотивної поведінки літературних героїв. Акцентовано на тому, що у художніх текстах лексеми на позначення невербальної поведінки персонажів є засобами змалювання їх психологічного стану, стилізацією живого безпосереднього спілкування. Обґрунтовано думку, що відтворення таких екстралінгвістичних засобів, як тембр та гучність голосу, дихання, сміх тощо допомагають авторові розкрити внутрішній світ персонажів, а відтак поглиблюють психологізм твору.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2037 «Вільний Світ» – «Старий Край»: «дитяча» спадщина письменників української діаспори в Канаді та США 2018-12-02T12:52:45+02:00 Марина Варданян kovpik@ukr.net <p><em>У статті розглядається українська діаспорна література для дітей та юнацтва американського та канадського осередків з позиції Свого – Чужого.&nbsp; У творах виокремлено два основних концепти: «Вільний Світ» – «Старий Край», що втілюють відповідно Канаду й США та Україну. Письменники рефлектують як над загрозами Чужого, так і можливостями, що таке Чуже збуджує, порушуючи тим самим проблеми волі – неволі, асиміляції, бікультурності, турботи та самоповаги. </em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2038 Гуманістичні виміри збірки Й. Бургарта «Пісня над піснями» 2018-11-18T21:54:26+02:00 Наталя Горбач kovpik@ukr.net <p><em>Стаття присвячена гуманістичним виявам у прозовій збірці «Пісня над піснями» ідишомовного</em> <em>письменника України Й.&nbsp;Бурга. Вони аналізуються крізь призму художнього осмислення соціально-побутових, релігійних, культурних, політичних, історичних реалій життя євреїв ХХ ст. у складі різних державних утворень. Предметом окремої уваги стає тема Голокосту як центральна сюжетотворча тема збірки.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2062 Особливості формування «підприємницької жилки» у головного персонажа оповідання І. Франка «Ґава» 2018-11-19T21:08:15+02:00 Світлана Ковпік kovpik@ukr.net <p><em>У статті йдеться про специфіку зображення засобами художнього слова підприємницьких відносин в оповіданні «Ґава» І. Франка у середовищі дрібних підприємців кінця ХІХ ст. Авторка статті спробувала розкрити сутність феномену підприємництва на прикладі оповідання І.&nbsp;Франка «Ґава» та з’ясувала причини, мотиви, умови формування «підприємницької жилки» у представників такої соціальної верстви, як перекупщики, підприємці-ділки. Компонентний аналіз оповідання «Ґава» дозволив виявити специфіку формування підприємницьких рис характеру головного персонажа оповідання І.&nbsp;Франка «Ґава» та з’ясувати особливості формування економічних знань реципієнтів засобами художнього слова. Головний персонаж оповідання презентує такі риси характеру: ініціативність, рішучість, кмітливість. </em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2063 Українські народні прислів’я про москалів: динаміка традиції 2018-11-19T21:15:42+02:00 Наталія Мельник kovpik@ukr.net <p><em>У статті досліджується проблема динаміки традиції українських народних прислів’їв про москалів. Акцентовано на фольклорній трансформації смислових маркерів щодо народних оцінок соціально-психологічного типу москаля. У нових суспільно-політичних умовах України традиційний образ не лише свідчить про глибину та універсальність народних суджень щодо стосунків Україна / Росія, але й набирає нових значень. Сучасні значення лексеми «москаль» є результатом глибоких роздумів українців щодо політичних, соціальних та морально-етичних чинників розвитку нації. Цей традиційно негативно маркований фольклорний образ нині набирає нових смислів: 1) вояк чужоземної армії, що вторглася на територію України; 2) аморальний представник українського суспільства, носій деструктивного&nbsp; способу мислення, котрий, мешкаючи в Україні, шкодить їй із</em> <em>середини. Українські соціально-побутові прислів’я відображають широку амплітуду народних оцінок цього соціально-психологічного типу та змістові трансформації, продиктовані потребами сучасності.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2064 Дихтомія «Свій-Чужий» у романі І. Роздобудько «Вона: шості двері» крізь призму історіософії 2018-11-19T21:28:58+02:00 Валентина Ніколаєнко kovpik@ukr.net <p><em>На прикладі роману І. Роздобудько «Вона: Шості двері» в статті аналізується опозиція «свій – чужий» як один із аспектів реалізації історіософської концепції авторки. Зокрема, досліджується протиставлення уявного та реального світів. Перший із яких є втіленням чужого, неприйнятного й ворожого для героїні простору, другий&nbsp;– уособленням свого, безпечного.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2065 «…Зветься мій хутір Затишок»: останні роки життя Марка Кропивницького 2018-11-19T21:35:01+02:00 Анатолій Новиков kovpik@ukr.net <p><em>У розвідці висвітлюються останні роки життя Марка Кропивницького, коли він мешкав у своїй садибі на Харківщині. Акцентується на тому, що на межі ХІХ – ХХ ст. драматург із великим успіхом займався на своєму хуторі Затишок сільським господарством, влаштував потужний культурний осередок, у якому побувало чимало відомих особистостей, започаткував одну з перших у тодішній країні школу з українською мовою навчання, дитячу трупу, аналогів якій не було в історії світового театру, оскільки в ролі акторів у ній виступали селянські діти. Разом із національним професійним театром, який метр на теренах підросійської України заснував дещо раніше, все це сприяло утвердженню національної культури, наводило українців на думку про створення власної держави.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2066 Флористичні образи в поезії Олександра Олеся: семантика та функціональність (за збіркою «З журбою радість обнялась») 2018-11-19T21:45:54+02:00 Любов Семененко kovpik@ukr.net <p><em>У статті розглядається специфіка використання флористичних образів у поетичній творчості Олександра Олеся, одного з найяскравіших представників українського літературного контексту межі ХІХ та ХХ століть. </em></p> <p><em>На матеріалі першої поетичної збірки автора визначаються провідні особливості змістового та функціонально-стилістичного навантаження флористичних образів у ліричних поезіях митця. Підкреслюється амбівалентність уживання аналізованих образів та їх поліфункціональність у поетичному дискурсі автора. Розглядається співвіднесення фольклорної традиції та індивідуально-авторської образності в межах уживання рослинних образів у поетичних текстах. Осмислюється актуальність флористичних образів для ранньої лірики автора. У статті відзначається значущість використання флористичних образів для позначення емоцій та почуттів ліричного героя, фіксації психологічних станів та перебігу психологічних процесів. </em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2067 Оповідь із точкою зору, що постійно змінюється в романі Жауме Кабре «Я сповідуюся» 2018-11-19T21:51:52+02:00 Марина Шкуропат kovpik@ukr.net <p><em>У статті розглянуто особливості композиції оповіді в романі Жауме Кабре «Я сповідуюся». Виявлено, що у творі перемикаються типи оповіді від першої та третьої особи й перемежовуються з доволі незвичним типом оповіді з точки зору від другої особи. Дві основні оповідні лінії інтегровані одна з іншою в такий спосіб, що важко відчути межі сплетіння. Композицію оповіді побудовано за принципом нерівномірного чергування точок зору, чим відтворюється відповідне світосприйняття головного героя. У тексті співіснують фрагменти з переважанням однорідної оповіді від третьої особи або першої особи із фрагментами, у яких відбувається чергування оповідної точки зору в межах одного абзацу. Коливання між точками зору дозволяє авторові міцніше контролювати емоційну реакцію читача та створює дуже специфічний стилістичний ефект.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2070 Концепт «душа» как проявление ментальности николаевской поэтесы Евгении Мишанкиной 2018-11-20T20:36:32+02:00 Оксана Гинкевич kovpik@ukr.net <p><em>У статті розкрито поняття «концепт», проаналізовано концепт «душа», який реалізовано у творчості миколаївської поетеси Євгенії Мішанкіної, а також доведено, що частотність вживання концепта «душа» у поезії та у прозі співпадає.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2071 Здоровов’язберігаючі домінанти в українських прислів’ях і приказках 2018-11-20T20:41:24+02:00 Вікторія Дмитренко kovpik@ukr.net <p><em>Статтю присвячено аналізу українських народні прислів’їв і приказок з точки зору репрезентації в них інформації щодо збереження здоров’я людини. У публікації, доводиться важливість і необхідність осмислення й усвідомлення народної мудрості на всіх етапах розвитку суспільства. Автор наголошує, що прислів’я й приказки – це своєрідний народний заповіт, який допомагає людині, що обрала їх за своєрідне життєве кредо, прожити життя з найменшою кількістю помилок і дискомфорту, у повній гармонії із собою й із соціумом. В українських прислів’ях і приказках збережено й відтворено особливості народного менталітету.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2072 Архетипна структура буковинського наративу Марії Матіос (конспект роману «Солодка Даруся») 2018-11-20T20:46:22+02:00 Оксана Підгорна kovpik@ukr.net <p><em>У запропонованій статті проаналізовано один зі способів прикладної&nbsp; психоаналітичної інтерпретації художніх текстів – юнгіанський, спрямований на виявлення у творі ефектів несвідомого, свідомого (зрілого) «Я» та колективного несвідомого у формі архетипів. Застосовуючи аналітичну психологію К.–Г. Юнга, здійснено спробу архетипного дослідження буковинського наративу Марії Матіос (на матеріалі роману «Солодка Даруся»). Доведено, що в основі психотравматичного досвіду Дарини Ілащук та її психологічної залежності від подій минулого лежать неприйняття «Я», пригнічення архетипів «Тінь та «Персона», похибка процесів індивідуації та самості.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2073 Трагедія війни очима дитинства в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва 2018-11-20T21:07:31+02:00 Олеся Слижук kovpik@ukr.net <p><em>У статті розкривається проблема відображення воєнних подій крізь призму дитячого сприйняття в сучасних українських прозових творах, призначених для дитячого й підліткового читання. Порівнюються авторські оповідні стратегії та риси автобіографізму як прийоми художнього письма в повісті В. Рутківського «Потерчата» та в романі С.&nbsp;Жадана «Інтернат». Обґрунтовується, що, незважаючи на змалювання воєнних подій із різних часових площин, в сучасній українській прозі простежується тенденція до вираження думки про війну як трагедію для дитини, дорослого й цілого людства та вітаїстичні погляди на майбутнє.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2074 «Для того, щоб дістатися світла, потрібно пройти темряву». Прикмети антиутопії у романі Ярослава Мельника «Маша, або Постфашизм» 2018-11-20T20:59:27+02:00 Олена Юрчук kovpik@ukr.net <p><em>У статті зосереджено увагу на романі Ярослава Мельника «Маша, або Постфашизм», котрий має виразні прикмети антиутопії. Автор моделює державу в далекому майбутньому, що вирізняється неогуманізмом. На позір ідеальне суспільство виявляється тоталітарним соціумом, у якому люди володіють людиноподібними істотами&nbsp;– сторами. Роман Ярослава Мельника, як і більшість антиутопій, актуалізує питання про людську свободу й кастовий поділ. Своєрідність «Маші, або Постфашизму» в тому, що питання свободи й поділу вирішується не в межах бінарної опозиції «людина – людина», а «людина – тварина». Конфлікт людини й держави зумовлює не страх людини перед системою чи відчуття своєї вторинності, радше втому від перенасичення в задоволенні власних потреб.</em></p> 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2075 Рецензія на монографію М. В. Варданян «Свій – Чужий в українській діаспорній літературі для дітей та юнацтва: національна концептосфера, імагологічні моделі» 2018-11-20T21:03:02+02:00 Олександр Галич kovpik@ukr.net 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/2076 Прикінцеві дані 2018-11-20T21:06:13+02:00 Світлана Ковпік kovpik@ukr.net 2018-09-19T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##