Фразеологізми з ономастичним компонентом як репрезентанти культури (німецько-українські паралелі)

Основний зміст статті

Віта Гаманюк
Тетяна Мішеніна

Анотація

У статті досліджено фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом в українській і німецькій лінгвокультурі. Акцентовано увагу на переосмисленні біблійних виразів в українському й німецькому фразеологічному полі, установлено закономірності використання антропоніма у складі фразеологізму, розглянуто індивідуалізовані власні імена, використані задля позначення певного явища або характеристики окремих рис людини / загальної характеристики вдачі; оцінки поведінки людини відповідно до етичного кодексу; відтворення світоглядної позиції нації. Виокремлено тематичні групи, які характеризують або подають як моральний імператив закони співжиття, відтворюють народну педагогіку.

Деталі статті

Як цитувати
Гаманюк, В., & Мішеніна, Т. (2019). Фразеологізми з ономастичним компонентом як репрезентанти культури (німецько-українські паралелі). Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 29-54. https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3691
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць

Посилання

1. Бессонова О.Л. Оценка как семантический компонент лексического значения слова : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Донецк, 1995. 20 с.
2. Гаврись В.І., Пророченко О.П. Німецько-український фразеологічний словник. Deutsch-Ukrainisches phraseologisches Worterbuch. Т.1–2. Київ: Рад. шк., 1981. 416 с.; 382 с.
3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підручник. 2 вид., випр. і доп. Київ : ВЦ “Академія”, 2006. 463с.
4. Лалаян Н. Генетичні типи та джерелапоходження ономастичної фразеологїї (на матеріалі німецької мови). Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки. 2009. Вип.81(1). С.137–141. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nzs_2009_81(1)_35.
5. Лалаян Н.С. Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом усучасній німецькій мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти : дис. ... канд. філол. наук. Одеса, 2008. 180с.
6. Луканська Г.А., Олексієнко Л.І. Національно-культурна специфіка англійських фразеологічних одиниць з власними назвами: основні підходи до виявлення. Мова і культура. 2011. Вип.14. Т.8. С.74–81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_8_12
7. МанакінВ.М. Мова і міжкультурна комунікація. Київ : ВЦ “Академія”, 2012. 288с.
8. Мороз О.А. Ономастична фразеологія в українській та польській мовах в національно-культурному слов’янському просторі. Наукові праці. Філологія. Мовознавство. 2016. Вип.66. Т.278. С.77–81.
9. ПозніхіренкоЮ.І. Мотиваційна база ергонімів як знаків соціокультурного простору України й англомовних країн (на матеріалі назв закладів харчування) : дис. ... канд. філол. наук. Київ, 2018. 264с.
10. Російсько-український словник паремій / Ж.В. Колоїз, З.П. Бакум, Л.А. Білоконенко, Т.І. Вавринюк, Н.М. Малюга, Н.М. Шарманова ; за ред. проф. Ж.В. Колоїз. Кривий Ріг: ФОП Маринченко С.В., 2016. 454 с.
11. Українські приказки, прислів’я і таке інше / упоряд. М.Номис. Київ : Либідь, 1993. 768 с.
12. Фразеологічний словник української мови : у 2-х кн. / уклад. : В.М.Білоноженко та ін. Київ : Наукова думка, 1993. 984с.
13. Чучка П.П. Слов’янські особові імена українців: історико-етимологічний словник. Ужгород : Ліра, 2011. 432 с.
14. Ящик Н.П. Лексико-семантична характеристика німецьких антропонімів-синонімів. Молодийвчений. Філологічнінауки. 2017. No8 (48). С.156–169.
15. Duden. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Mannheim, Leipzig, Zürich : Dudenverlag, 1998. 864s.
16. KlappenbachR. Feste Verbindungen in der deutschen Gegenwartssprache. Halle, 1971. 300s.
17. KüpperH. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Stuttgart: Klett, 1990. 960S.
18. SchemannH. Deutsche Idiomatik. Wörterbuch der deutschen Redewendungen im Kontext. Berlin: De Gruyter, 2011. 1050s.
19. Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch / E.Agricola, H.Gorner, R.Kufner. Leipzig, 1972. 996s.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.