Іграшковий ракурс гендерного виховання старших дошкільників

Маріанна Коченгіна

Анотація


У статті висвітлюються результати дослідження аспектів ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку в площині гендерного виховання дошкільників. Здійснено порівняльний аналіз кола улюблених іграшок та ігор у дівчаток і хлопчиків. Проаналізовано й систематизовано фактори, що роблять іграшку улюбленою для дитини. Виявлено деякі тенденції в ігровій діяльності дітей 5-6 років.

Ключові слова: гендерне виховання старших дошкільників, ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку

Коченгина Марианна ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ: В РАКУРСЕ ИГРУШКИ

В статье приводятся результаты исследования аспектов игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста в плоскости гендерного воспитания дошкольников. Выполнен сравнительный анализ круга любимых игрушек и игр у девочек и мальчиков. Проанализированы и систематизированы факторы, которые делают игрушку любимой для ребенка. Определены некоторые тенденции в игровой деятельности современных детей 5-6 лет.

Ключевые слова: гендерное воспитание старших дошкольников, игровая деятельность детей старшого дошкольного возраста.

 

Kochengina Marianna Gender oriented education of high school years: in the perspective of a toy

The article provides the results of the study of the senior preschool children play activity in plane of the gender education of preschool children. A comparative analysis of the range of favorite boys and girls' toys and games is conducted. The factors that make a toy the favorite one are analyzed and systematized. Some tendencies in the play activity of modern 5 or 6 years old children are defined.

Key words: gender education of senior preschool children, play activity of the senior preschool children.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Гурєєва В.М. Формування гендерної компетентності дошкільників у процесі організації навчально-виховної роботи за Базовою програмою розвитку «Я у Світі»: методичні рекомендації / В.М. Гурєєва /За заг.ред. Туркот Т.І., Херсон; КВНЗ«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. – 2012. – 48с.

Кікінежді О.М. Гендерне виховання дошкільнят [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.М. Кікінежді, Т.В. Говорун, О.О. Міщенко. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. - 191 с.

Малкович М. М. Психологічні аспекти дослідження гендерних уявлень хлопчиків дошкільного віку / М. М. Малкович. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2013. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2013_1_15.pdf.

Савченко М.С. Гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / М. С. Савченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань : [б. и.], 2013. - 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.