ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАТЕРИСТВА СТУДЕНТСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ МОЛОДІ

Наталія Максимовська

Анотація


 

 В статті аналізується гендерний аспект формування культури материнства студентської жіночої молоді, визначаються провідні чинники соціального становища сучасних жінок, досліджується взаємозв’язок формування їх материнської поведінки та гендерної самосвідомості, виявляється специфіка розвитку свідомого материнства студенток, що вкладається в продуктивні моделі гендерного виміру соціальних відносин. Доводиться, що на формування культури материнства впливають сучасні суспільні трансформації, зміна ролі жінки в соціумі в бік пріоритету професіональної самореалізації, отже, актуалізується потреба в підготовці студентської жіночої молоді до виконання материнського призначення водночас із запровадженням гендерної просвіти.

Ключові слова: гендерний підхід, культура, материнство, студентство, жіноча молодь, формування культури материнства.

Наталья Максимовская ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ МАТЕРИНСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье анализируется гендерный аспект формирования культуры материнства студенческой женской молодежи, определяются основные факторы социального положения современных женщин, исследуется взаимосвязь формирования их материнского поведения и гендерного самосознания, выявляется специфика развития осознанного материнства студенток, которая составляет продуктивные модели гендерного измерения социальных отношений. Доказывается, что на формирование культуры материнства влияют современные общественные трансформации, изменение роли женщины в социуме в сторону приоритета профессиональной самореализации, что актуализирует потребность в подготовке студенческой женской молодежи к исполнению материнского предназначения одновременно с внедрением гендерного просвещения.

Ключевые слова: гендерный подход, культура, материнство, студенчество, женская молодежь, формирование культуры материнства.

 

Natalia Maksymovska GENDER-RELATED ASPECT OF FORMING MOTHERHOOD CULTURE OF FEMALE STUDENTS

The article analyzes the gender-related aspect of forming motherhood culture of female student youth, defines the leading factors of modern women’s social position, explores the interconnection of forming their motherly behavior and gender self-consciousness, reveals specifics of developing female students’ conscious motherhood, which is laid into productive models of gender dimension of social relations. It has been defined that the formation of motherhood culture is influenced by contemporary social transformations and by change of women’s role in society towards professional self-realization, thus rises the importance of preparing female student youth for fulfilling their mother purpose while implementing gender education.

Key words: gender-oriented approach, culture, motherhood, students, female youth, forming motherhood culture.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бендас Т.В. Гендерная психология : учебное пособие / Т.В.Бендас. – СПб. : Питер, 2005. – 431 с.

Калько І.В. Гендерна освіта і виховання студентської молоді як психолого-педагогічна проблема / І.В.Калько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. - №2. – С. 42-46.

Кікінеджі О. Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи / О.Кікінеджі // Шлях освіти. – 2004. – № 1. – С.27-29.

Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства / В.П.Кравець. – К. : Академія, 2001. – 244 с.

Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе : (Гендерный аспект) / Н.В.Лавриненко. – К.: ВИПОЛ, 1999. – 171 с.

Лактионова Г.М. Теоретико-методические основы социально-педагогической работы с женской молодежью в условиях крупного города: дис. …доктора пед. наук: 13.00.05 / Г.М.Лактионова. – Киев, 1999. – 419 с.

Лучанінова Н.В. Материнство як складова гендерного функціонування сучасної жінки / Н.В.Лучанінова // Вісник Харківського національного університету. Серія «Психологія». – 2013. - № 1046. – С. 110-112.

Малес Л.В. Гендерна та інтерсекційна дискримінація в материнстві / Л.В.Малес // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2015. - № 2 (27). – С. 17-26.

Міщик Л.І. Актуальність гендерного підходу в освіті / Л.І.Міщик // Проблеми освіти : науково-методична збірка. – К. : Наук.-метод. Центр вищої освіти, 2002. – Вип.27. – С.118-127.

Педагогика и психология высшей школы / [под ред. В.Е.Столяренко]. – Р-н/Дону : Феникс, 2002. – 543с.

Рамих В.А. Материнство и культура (Философско-культурологический аналіз) / В.А.Рамих. – Ростов-на-Дону : Издательский центр ДГТУ, 1997. – 145 с.

Стрельник О. Хорошие матери, хорошие отцы…Гендерная асимметрия социокультурных представлений об ответственном родительстве / О. Стрельник // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного українського суспільства : Збірник наукових праць. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Вип. 19. – 2013. – С. 367-370.

Ткачова Ю.Г. Материнство в системі життєвих орієнтацій сучасної молоді / Ю.Г.Ткачова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. - № 15 (250). Ч.І. – С.215-224.

Харченко Л.Г. Соціально-педагогічні умови формування сучасних ґендерних стереотипів у процесі соціалізації жіночої молоді: дис. …канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Л.Г.Харченко. – Луганськ, 2006. – 198 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.