Ціннісна складова гендерної компетентності вчительства

Тетяна Дрожжина

Анотація


У статті проаналізовано питання важливості ціннісної структурної складової гендерної компетентності вчительства. Використані дані про всесвітні дослідження цінностей, де були визначені причини зростання значущості цінностей самовираження, серед яких важливе місце посідає цінність гендерної рівності. Показано, що питання зростання руху в бік досягнення гендерної рівності є закономірним процесом соціально-економічного розвитку людської цивілізації, від якого система освіти та вчительство не можуть бути відокремлені.

Ключові слова: гендерна компетентність вчительства, ціннісна складова, світове дослідження цінностей, соціально-економічний розвиток, цінності самовираження, гендерна рівність.

Татьяна Дрожжина ЦЕННОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГЕНДЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЬСТВА

В статье проанализирован вопрос важности ценностной структурной составляющей гендерной компетености учительства. Использованы данные о всемирном исследовании ценностей, где были определены причины возрастания значимости ценностей самовыражения, среди которых важное место занимает ценность гендерного равенства. Показано, что движение в сторону достижения гендерного равенства – это закономерный процесс соціально-экономического развития человеческой цивилизации, от которого система образования и учительство не могуть бать отстранены.

Ключевые слова: гендерная компетентность учительства, ценностная составляющая, всемирное исследование ценностей, социально-економическое развитие, ценности самовыражения, гендерное равенство.

 

Tetyana Drozhzhina VALUABLE COMPONENT OF GENDER COMPETENCE OF TEACHERS

The issue of the importance of the valuable structural component of gender teaching competence is under consideration in the article. The information taken from the worldwide studies of values, which identified the causes of increasing importance of values of self-expression, among which the value of gender equality plays an essential role, has been used. It is shown that the movement toward the gender equality is a natural process of social and economic development of the human civilization, in which the system of education and teachers play vital roles.

Keywords: gender teaching competence, value component, worldwide studies of values, social and economic development, values of self-expression.


Повний текст:

PDF

Посилання


Державна програма забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків до 2016 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130717.html

Грицак Я. Курс лекцій, лекція 8 [Електронний ресурс] / Я.Грицак. - Режим доступу : http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/841/8_Values_lectio.pdf?sequence=23&isAllowed=y

Загайнов И. А. Формирование гендерной компетенции педагога в процессе профессиональной подготовки : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / И. А. Загайнов. – Йошкар-Ола, 2007. – 23 с.

Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия / Инглхарт Р., Вельцель К. – М., 2001. – 462с.

Сластенин В.А. Введение в педагогическую аксиологию: [учеб. пособие для студентов вузов] / В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова. – М. : Академия, 2003. – 192 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.