Загальні вимоги

  1. Обсяг відредагованої автором статті – від 8 до 12 сторінок друкованого тексту в електронному варіанті в редакції Word.
  2. Текст статті передбачає обов’язкові компоненти, як-от: 1) постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та / або практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання тієї чи тієї проблеми, виокремлення нових аспектів аналізу, яким присвячено статтю; 3) формулювання мети й завдань дослідження; 4) виклад основного матеріалу дослідження, де автор аналізує матеріал відповідно до завдань, подає приклади, розкриває особливості перебігу аналізу і т. ін.; 5) висновки та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі.

Відповідні рубрики виділяти в тексті жирним шрифтом на зразок: Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими завданнями; Аналіз останніх досліджень та публікацій; Мета й завдання дослідження; Виклад основного матеріалу дослідження; Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.

  1. Тексту статті передують: 1) номер УДК; 2) анотації трьома мовами: українською (500-600 знаків), російською (500-600знаків), англійською (1200-1500 знаків), які передбачають прізвище, ініціал імені, назву статті, текст, ключові слова (від 3 до 5 слів).
  2. Матеріали статті обов’язково супроводжуються відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, домашня адреса, електронна адреса, контактний телефон, номер ORCID за самостійною реєстрацією авторів на сайті http://orcid.org).
  3. Мови статей – слов’янські й романо-германські.