Most viewed articles

Анонси

ДО УВАГИ АВТОРІВ

2018-06-17

Назва: Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету / Philological Studies: Scientific Bulletin of Kryvyi Rih State Pedagogical University

ISSN: 2305–3852

Рік заснування: 2008

Проблематика: структура і семантика мовних одиниць; лінгвістика і поетика тексту; методика викладання мов у закладах вищої освіти.

Галузь науки: філологічні науки

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24108-13948ПР від 22.06.2019 р.

Фахова реєстрація: наказ МОН України № 1413 від 24.10.2017 р.

Видання індексовано:

Google Scholar (URL : https://scholar.google.com.ua/citations?user=YIY-rA8AAAAJ&hl=ru);

Index Copernicus (URL : https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49197&lang=pl)

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, білоруська, англійська, німецька, польська, чеська

Засновник: Криворізький державний педагогічний університет

Головний редактор: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету

Заступник головного редактора: Єловська Юлія Володимирівна, кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри  англійської мови з методикою викладання Криворізького державного педагогічного університету

Адреса редакції: пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, Україна, 50086

Телефон: (+38056)440-08-42

E-mail: [email protected]

URL : https://journal.kdpu.edu.ua/; https://journal.kdpu.edu.ua/filstd

Редакційна колегія несе відповідальність за своєчасне видання збірника наукових праць. Головний редактор та члени редакційної колегії ухвалюють колегіальне рішення щодо схвалення /несхвалення статті до друку. Попередньо кожна стаття оцінюється двома рецензентами за такими основними критеріями, як-от: актуальність проблеми, її новизна, наукова значущість праці, рівень наукового обґрунтування, самостійність отриманих результатів, правильність викладу, стиль оформлення, відповідність чинним змістовим і технічним вимогам. Мета рецензування – підтвердження якісного рівня статті, визначення її відповідності науковим, мовностилістичним та етичним стандартам. Усі залучені до підготовки збірника наукових праць особи (головний редактор, члени редакційної колегії, автори та рецензенти) повинні керуватися принципами наукової етики.

Експертне оцінювання статей є обов’язковим етапом під час схвалення статті до друку. Задля забезпечення періодичності виходу збірника наукових праць рецензенти зобов’язані своєчасно надавати висновки про статті, сумлінно виконуючи експертизу із дотриманням поваги до авторів. Зауваження (рекомендації) повинні бути неупередженими, об’єктивними й аргументованими.

Рецензування здійснюється на основі повної конфіденційності, наукові матеріали не передаються для ознайомлення іншим (недотичним) особам, не використовуються рецензентом з особистою чи іншою метою без згоди автора.

У разі невідповідності матеріалу статті кваліфікації рецензента останньому доцільно відмовитися від здійснення рецензування.

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати і скорочувати текст, відхиляти, відхилити статтю без рецензування, якщо вважає, що поданий у ній матеріал не відповідає тематичній спрямованості видання, повертати на доопрацювання, приймати повторно після врахування виправлень, указаних рецензентами.

Репрезентована у статтях інформація не завжди відповідає поглядам редакційної колегії. За її зміст і достовірність поданого фактичного матеріалу відповідальність несуть автори.

Автори повинні подавати до збірника наукових праць лише оригінальний, раніше не опублікований матеріал, оформлений відповідно до чинних вимог. За умов використання чи цитування напрацювань інших осіб варто робити покликання на джерела запозичень. Відповідне порушення слід розцінювати як плагіат.

Редакційна колегія категорично засуджує прояви плагіату як порушення авторських прав і наукової етики й уживає всіх можливих заходів для його недопущення. Автори, у статтях яких виявлено плагіат, більше не зможуть публікуватися у збірникові, а про відповідний інцидент буде попереджено керівництво установи.

Кожен науковець має змогу надрукувати статтю у фаховому збірнику “Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету” за умови її належного якісного рівня та відповідності чинним вимогам. Редакційна колегія та рецензенти повинні розглядати без упередження всі подані рукописи, критично оцінювати кожен, незважаючи на расову, релігійну, національну належність, місце роботи автора тощо.

Стаття приймається до друку лише після її обговорення на засіданні редколегії збірника при наявності позитивних рецензій і підтримки більшістю членів редколегії.

У разі аргументованої відмови рецензія та рішення редакційної колегії надаються авторові в письмовій формі, що дає змогу доопрацювати матеріал чи замінити його іншим. Потенційний автор може звернутися до членів редколегії за поясненнями незрозумілих питань, надіславши листа на електронну адресу.

Повністю готові до друку матеріали подаються на вчену раду університету задля отримання відповідної ухвали у травні та грудні.

Загальні вимоги

1. Обсяг відредагованої автором статті – від 12 до 24 сторінок друкованого тексту в електронному варіанті в редакції Word (формат А5).

2. Текст статті передбачає обов’язкові компоненти, як-от: 1) постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та / або практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання тієї чи тієї проблеми, виокремлення нових аспектів аналізу, яким присвячено статтю; 3) формулювання мети й завдань дослідження; 4) виклад основного матеріалу дослідження, де автор аналізує матеріал відповідно до завдань, подає приклади, розкриває особливості перебігу аналізу і т. ін.; 5) висновки та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі.

Відповідні рубрики виділяти в тексті жирним шрифтом на зразок: Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими завданнями; Аналіз останніх досліджень та публікацій; Мета й завдання дослідження; Виклад основного матеріалу дослідження; Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.

3. Тексту статті передують: 1) номер УДК; 2) анотації трьома мовами: українською (500-600 знаків), російською (500-600 знаків), англійською (1200-1500 знаків), які передбачають прізвище, ініціал імені, назву статті, текст, ключові слова (від 3 до 5 слів).

4. Матеріали статті обов’язково супроводжуються відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, домашня адреса, електронна адреса, контактний телефон, номер ORCID за самостійною реєстрацією авторів на сайті http://orcid.org) українською й англійською мовами.

5. Детальну репрезентацію редакційної політики періодичного видання див. у попередньому випуску, наприклад, Вип.19.

 

Читати більше про ДО УВАГИ АВТОРІВ

Поточний номер

Том 21 (2020): Філологіка
					View Том 21 (2020): Філологіка

У збірнику порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних і літературознавчих явищ. Представлено важливі аспекти викладання української й англійської мов у закладах вищої освіти.
Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.

Опубліковано: 2020-12-18

Весь випуск

 • Титульний аркуш

  1-2
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4739
 • Редакційна колегія

  3
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4740
 • Редакційна колегія

  4
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4741
 • Зміст

  5-6
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4742
 • Зміст

  7-8
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4743

Структура і семантика мовних одиниць

Лінгвістика і поетика тексту

Методика викладання мов

Рецензії та анотації

 • Редакційна політика

  278-284
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4744
 • Відомості про авторів

  285-287
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4745
 • Відомості про авторів

  288-290
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4746
 • Анотація випуску

  291-292
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4747
Переглянути всі випуски