О структуре словаря крылатых слов современного немецкого языка (для белорусов, изучающих немецкий язык как иностранный)

Автор(и)

  • Альбина Теплякова https://orcid.org/0000-0001-5804-8945,Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4754

Ключові слова:

сучасна німецька мова, сучасна білоруська мова, крилаті слова, текстові джерела, словник

Анотація

У статті репрезентовано структуру словника активно використовуваних крилатих виразів у сучасній німецькій літературній мові. Акцентовано на текстових джерелах крилатих слів у німецькій мові, принципах побудови словника, його обсягові, структурі словникової статті, а також проілюстровано приклади лексикографічного опису крилатих німецькомовних за походженням виразів. Кожен аналізований німецькомовний вираз супроводжуваний білоруськомовним відповідником. Окреслено практичне значення запропонованої лексикографічної праці.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 93 / PDF downloads: 60

Біографія автора

Альбина Теплякова, https://orcid.org/0000-0001-5804-8945,Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

старший викладач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Могильовського державного університету імені А. О. Кулешова

Посилання

Venidziktav S. V., Ivanov Ya. Ya. Ruskamovnyia zapazychanni krylatykh slov v suchasnai belaruskai move. Dziedzistwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Białystok : Wyd-wo UwB, 2002. T. VIII. S. 210–217.

Venidziktav S. V., Danilenka I. L., Ivanova S. F., Ivanov Ya. Ya. Krylatyia vyrazy v belaruskai move. Ch. 1. Z inshamovnykh (evrapeiskikh i amerykanskikh) krynits ХІІ–ХХ stst. : tlumachalny slovnik. Mahilev, 2004. 164 s.

Venidziktav S. V., Danilenka I. L., Ivanova S. F., Ivanov Ya. Ya., Chekh V. V. Krylatyia vyrazy v belaruskai move. Ch. 2. Z ruskamovnykh litaraturnykh i falklornykh krynits ХІІ–ХХ stst. : tlumachalny slovnik. Mahilev, 2006. 208 s.

Dyadechko L. P. Kryilatyie slova kak ob'ekt lingvisticheskogo opisaniya: istoriya i sovremennost. Kiev : KNU, 2002. 291 s.

Dyadechko L. P. “Kryilatyiy slova zvuk”, ili Russkaya eptologiya Kiev : KNU, 2006. 335 s.

Ivanov E E. Belorusskaya paremiologiya i aforistika v obshcheevropejskom kontekste (aktual'nye problemy izucheniya). Nationales und Internationales in der slawischen Praseologie. Greifswald : E.M.A.-Universität, 2013. S. 111–116.

Ivanov E. E. Kachestvo lingvisticheskogo obrazovaniya v Respublike Belarus' (v aspekte mezhkul'turnoj kommunikacii). Problemy kachestva obrazovaniya v Belorussii i Rossii v kontekste integracionnyh processov. Moskva, 2008. CH. 1. S. 161–170.

Ivanov E. E. Obshchnost' zadach prepodavaniya russkogo i inostrannyh yazykov belorusam (v aspekte mezhkul'turnoj kommunikacii). Vostochnoslavyanskie yazyki i literatury v evropejskom kontekste. Mogilev, 2012. S. 3–7.

Ivanov Ya. Ya. Afarystychnae vykazvanne yak movnaia madel krylatykh slov. Filolohichni studii : Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Kryvyi Rih, 2017a. Vyp. 16. S. 114–121.

Ivanov Ya. Ya. Afarystychnyia adzinki v belaruskai move. Mahilev : MDU imia A. A. Kuliashova, 2017b. 208 s.

Ivanov Ya. Ya. Belaruskiia prykazki z bibliinykh krynits (materyialy da ruska-belaruska-anhliiskaha slovnika bibleizmav). Avraamyevskye chtenyia. Smolensk : Radopa, 2014. S. 11–24.

Ivanov Ya. Ya. Krylatyia afaryzmy v belaruskai move: z inshamovnykh litaraturnykh i falklornykh krynits VIII st. da n. e. – XX st. : tlumachalny slovnik. Mahilev : MDU imia A. A. Kuliashova, 2011. 164 s.

Ivanov Ya. Ya. Krylatyia slovy. Belaruski falklor: entsyklapedyia. Minsk, 2005. T. 1. S. 729–730.

Ivanov Ya. Ya. Universalnae i natsyianalnae v frazealahichnai i paremiialahichnai padsistemakh belaruskai movy v evrapeiskim movnym kantekstse (aktualnasts, metadalohiia, perspektyvy dasledavannia). Slavianskaia frazeolohyia v synkhronyy y dyakhronyy. 2016a. Vyp. 3. S. 46–49.

Ivanov Ya. Ya. Frazealohiia, paremiialohiia, afarystyka belaruskai movy i ikh suviazi z inshymi movami yak napramak dasledavanniav navukovai shkoly pa belaruskamu i ahulnamu movaznavstvu v MDU imia A. A. Kuliashova (1995–2015). Ytohy nauchnykh yssledovanyi uchenykh MHU im. A. A. Kuleshova 2015 h. Mohylev, 2016b. S. 91–93.

Ivanov Ya. Ya., Ivanova S. F. Slovnik belaruskikh prykazak, prymavak i krylatykh vyrazav: linhvakrainaznavchy dapamozhnik. Minsk : BSF, 1997. 262 s.

Lepeshav I. Ya. Krylatyia slovy. Entsyklapedyia litaratury i mastatstva Belarusi. Minsk : BelSЭ, 1986. T. 3. S. 137.

Lepeshav I. Ya. Krylatyia slovy i frazealahizmy. Rodnae slova. 1992. N 9. S. 38–41.

Lomakina O. V., Mokienko V. M. Krylatika v sovremennom kul'turnom kontekste. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya : Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika. 2019. T. 10. N 2. S. 256–272.

Mikhnevich A. Ya. Krylatyia slovy. Belaruskaia mova: entsyklapedyia. Minsk : BelEn, 1994. S. 273–274.

Teplyakova A. D. Inoyazychnye zaimstvovaniya krylatyh slov v belorusskom i nemeckom yazykah. Yazyk, kul'tura, obshchestvo. Moskva : MIIYA, 2011a. S. 125–126.

Teplyakova A. D. Istochniki krylatyh vyrazhenij v belorusskom yazyke. Frazeologiya i yazykovaya dinamika. Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt Universität; Sankt-Peterburg : SPbGU, 2011b. S. 67–69.

Ceplyakova A. D. Nyameckamovnyya zapazychannі krylatyh slov v suchasnaj belaruskaj lіtaraturnaj move (kol'kasny sklad і krynіcy pahodzhannya). Vesnіk Magіlyovskaga dzyarzhavnaga ynіversіteta іmya A. A. Kulyashova. 2009. N 1 (32). S. 137–143.

Shulezhkova S. G. Krylatye vyrazheniya russkogo yazyka, ih istochniki i razvitie. Moskva : Azbukovnik, 2002. 286 s.

Shulezhkova S. G. Ot zemli obetovannoj k nebesam obetovannym : ocherki o sud'bah biblejskih krylatyh vyrazhenij. Moskva : Flinta : Nauka, 2013. 258 s.

Yankovski F. Krylatyia slovy i afaryzmy (z belaruskikh litaraturnykh krynits). Minsk : Vyd-va AN BSSR, 1960. 135 s.

Büchmann G. Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen Volkes. 32 Aufl. Berlin : Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung, 1972. XVI. 1039 s.

Ivanov E. Aphorism as a Unit of Language and Speech. EUROPHRAS 2016: Word Combinations in the Linguistic System and Language Use: Theoretical, Methodological and Integrated Approaches. Trier, 2016. S. 42.

Tepljakowa A. Die deutschen Entlehnungen geflügelter Worte in der modernen belarussischen Schriftsprache. Filolohichnyi chasopys Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. 2019. Vyp. 1. N 13. S. 122–129.

Downloads

Опубліковано

2022-04-07

Як цитувати

Теплякова, А. . (2022). О структуре словаря крылатых слов современного немецкого языка (для белорусов, изучающих немецкий язык как иностранный). Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 21, 68–86. https://doi.org/10.31812/filstd.v21i.4754

Номер

Розділ

Структура і семантика мовних одиниць