Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

РЕДАКЦIЙНА ПОЛIТИКА ПЕРIОДИЧНОГО ВИДАННЯ “МОВИ Й ЛIТЕРАТУРИ СВIТУ”

Засновник видання — Криворiзький державний педагогiчний
унiверситет.

Редакцiйна колегiя збiрника наукових праць “Мови й лiтератури свiту” у своїй роботi послуговується принципами об’єктивностi й неупередженостi щодо вiдбору статей задля подальшого їх оприлюднення у друкованому засобi масової iнформацiї; чiтко дотримується змiстових, технiчних та етичних вимог, графiкiв виходу випускiв; сповiдує колегiальнiсть в ухваленнi рiшень щодо тiєї чи тiєї наукової працi; забезпечує процедуру подвiйного анонiмного рецензування; гарантує доступнiсть та оперативнiсть у спiлкуваннi
з авторами; не порушує авторських i сумiжних прав; протидiє використанню плагiату, публiкуванню однiєї статтi в кiлькох виданнях, багаторазовому копiюванню елементiв статей у рiзних доробках i т. iн.
Редакцiйна колегiя несе вiдповiдальнiсть за своєчасне видання збiрника наукових праць. Головний редактор i члени редакцiйної колегiї ухвалюють колегiальне рiшення щодо схвалення / несхвалення статтi до друку. Попередньо кожна стаття оцiнюється двома рецензентами за такими основними критерiями, як-от: актуальнiсть проблеми, її
новизна, наукова значущiсть працi, рiвень наукового обґрунтування,
самостiйнiсть отриманих результатiв, правильнiсть викладу, стиль
оформлення, вiдповiднiсть чинним змiстовим i технiчним вимогам.
Мета рецензування — пiдтвердження якiсного рiвня статтi, визначення
її вiдповiдностi науковим, мовностилiстичним та етичним стандартам.
Усi залученi до пiдготовки збiрника наукових праць особи (головний
редактор, члени редакцiйної колегiї, автори та рецензенти) повиннi
керуватися принципами наукової етики.
Експертне оцiнювання статей є обов’язковим етапом пiд час
схвалення статтi до друку. Задля забезпечення перiодичностi
виходу збiрника наукових праць рецензенти зобов’язанi своєчасно
надавати висновки про статтi, сумлiнно виконуючи експертизу з
дотриманням поваги до авторiв. Зауваження (рекомендацiї) повиннi
бути неупередженими, об’єктивними й аргументованими.
Рецензування здiйснюється на основi повної конфiденцiйностi,
науковi матерiали не передаються для ознайомлення iншим
(недотичним) особам, не використовуються рецензентом з особистою
чи iншою метою без згоди автора. У разi невiдповiдностi матерiалу
статтi квалiфiкацiї рецензента останньому доцiльно вiдмовитися вiд
здiйснення рецензування.
Редакцiйна колегiя залишає за собою право редагувати i
скорочувати текст, вiдхилити статтю без рецензування, якщо вважає,
що поданий у нiй матерiал не вiдповiдає тематичнiй спрямованостi
видання, повертати на доопрацювання, приймати повторно пiсля
врахування виправлень, указаних рецензентами.
Репрезентована у статтях iнформацiя не завжди вiдповiдає поглядам
редакцiйної колегiї. За її змiст i достовiрнiсть поданого фактичного
матерiалу вiдповiдальнiсть несуть автори.
Автори повиннi подавати до збiрника наукових праць лише
оригiнальний, ранiше не опублiкований матерiал, оформлений
вiдповiдно до чинних вимог. За умов використання чи цитування
напрацювань iнших осiб варто робити покликання на джерела
запозичень. Вiдповiдне порушення слiд розцiнювати як плагiат.
Редакцiйна колегiя категорично засуджує прояви плагiату як
порушення авторських прав i наукової етики й уживає всiх можливих
заходiв для його недопущення. Автори, у статтях яких виявлено плагiат,
бiльше не зможуть публiкуватися у збiрниковi, а про вiдповiдний
iнцидент буде попереджено керiвництво установи.
Кожен науковець має змогу надрукувати статтю у збiрнику “Мови й
лiтератури свiту” за умови її належного якiсного рiвня та вiдповiдностi
чинним вимогам. Редакцiйна колегiя та рецензенти повиннi розглядати
без упередження всi поданi рукописи, критично оцiнювати кожен,
незважаючи на расову, релiгiйну, нацiональну належнiсть, мiсце роботи
автора тощо.
Статтю приймають до друку лише пiсля її обговорення на засiданнi
редколегiї збiрника за наявностi позитивних рецензiй i пiдтримки
бiльшiстю членiв редколегiї.
У разi аргументованої вiдмови рецензiя та рiшення редакцiйної
колегiї надаються авторовi в письмовiй формi, що дає змогу
доопрацювати матерiал чи замiнити його iншим. Потенцiйний автор
може звернутися до членiв редколегiї за поясненнями незрозумiлих
питань, надiславши листа на електронну адресу.
Редакцiя наполегливо працює в напрямку з розширення кола
авторiв, долучення збiрника до мiжнародних електронних бiблiотек,
каталогiв i наукометричних баз задля входження у свiтовий науковий
iнформацiйний простiр, пiдвищення рейтингу й iндексiв цитування
його авторiв. Збiрник виходить раз на рiк (повнiстю готовi до друку
матерiали подаються на вчену раду унiверситету задля отримання
вiдповiдної ухвали). Вiдтак необхiдно завчасно подбати про пiдготовку
статтi, яка вiдповiдала б усiм технiчним i змiстовим вимогам. Часовий
вiдрiзок iз моменту надходження статтi до редакцiйної колегiї й
рекомендацiї її до друку — вiд 6 до 10 мiсяцiв.
Статтi надсилаються до редакцiї електронною поштою:
kovpiks@ukr.net/ Уся переписка з редакцiєю здiйснюється за цiєю ж
адресою.
Вимоги до змiсту й технiчного оформлення
тексту статей у збiрнику “Мови й лiтератури свiту”
Загальнi вимоги
1. Обсяг вiдредагованої автором статтi — вiд 12 до 24 сторiнок
друкованого тексту в електронному варiантi в редакцiї Word.
2. Текст статтi передбачає обов’язковi компоненти, як-от:
1) постановка проблеми та її зв’язок iз важливими науковими та
/ або практичними завданнями; 2) аналiз останнiх дослiджень
i публiкацiй, у яких започатковано розв’язання тiєї чи тiєї
проблеми, виокремлення нових аспектiв аналiзу, яким присвячено
статтю; 3) формулювання мети й завдань дослiдження; 4) виклад
основного матерiалу дослiдження, де автор аналiзує матерiал
вiдповiдно до завдань, подає приклади, розкриває особливостi
перебiгу аналiзу i т. iн.; 5) висновки та перспективи подальших
наукових розвiдок у визначеному напрямi.
Вiдповiднi рубрики видiляти в текстi жирним шрифтом
на зразок: Постановка проблеми та її зв’язок з
важливими науковими завданнями; Аналiз останнiх
дослiджень та публiкацiй; Мета й завдання дослiдження;
Виклад основного матерiалу дослiдження; Висновки та
перспективи подальших наукових розвiдок.
3. Тексту статтi передують: 1) номер УДК; 2) анотацiї двома мовами:
українською (500–600 знакiв), англiйською (1800–2000 знакiв),
якi передбачають прiзвище, iнiцiал iменi, назву статтi, текст,
ключовi слова (вiд 3 до 5 слiв).
4. Матерiали статтi обов’язково супроводжуються вiдомостями
про автора (прiзвище, iм’я, по батьковi (повнiстю), науковий
ступiнь, учене звання, посада, мiсце роботи, домашня адреса,
електронна адреса, контактний телефон, номер ORCID за142
Мови й лiтератури свiту. 2022. Вип. 1
самостiйною реєстрацiєю авторiв на сайтi http://orcid.org)
українською та англiйською мовами.
5. Мови статей — слов’янськi й романо-германськi.
Технiчнi вимоги
1. Формат DOC (при потребi — PDF), Microsoft Word 2003 або 2007;
аркуш — А4, поля — 2 см з усiх бокiв.
2. Шрифт — Times New Roman, стиль — звичайний, без переносiв,
кегль основного тексту — 12 пунктiв (для анотацiй i лiтератури
(списку використаних джерел) — 10 пунктiв), мiжрядковий
iнтервал — 1, абзацний вiдступ — 1 см.
3. Iлюстративний матерiал видiляти курсивом без пiдкреслень i
лапок iз покликанням на джерело, як-от: (1, с. 24) або (В. Стус);
напiвжирним курсивом можна видiляти окремi фрагменти
(дослiджуванi одиницi в iлюстративному матерiалi, набраному
курсивом). Наприклад: а) Друже мiй любий, друже мiй вiрний!
(4, с. 36); б) Для тих, хто має доступ до державного корита,
держава — це святе! (О. Перлюк).
4. Роздiловi знаки (кому, крапку з комою) мiж iлюстрацiями НЕ
видiляти курсивом, наприклад: 1) Корупцiя — це вторинний
розпродаж влади за готiвку (В. Шамша); Корупцiя врятує
нас, адже вона протистоїть проникненню захiдного капiталу
(Р. Коваль); 2) Березна (Рв., 1445), Березна Велика (Хм., 1470),
Бытно (Ковель, 1444).
5. Поетичнi рядки подавати суцiльним текстом, а не строфами
(через скiсну лiнiю), через крапку з комою, наприклад: Що
таке бiлий свiт? / Коли б не стало людського зору, / коли
б не стало людей — / вiн остався б без кольору i без звуку,
/ безсмачний, як вичовганий валун (В. Стус. Що таке бiлий
свiт?..); Хай очi п’ють — спивають. Вуха — чують / i
вичувають. Запахи — п’янять / i вибирають; сонце рине
в душу, / безобрiйний витворюючи свiт! (В. Стус. Медитацiя).
6. Покликання в текстi подавати у квадратних дужках у такому
порядку: [1, с. 35].
7. Список лiтератури в алфавiтному порядку оформлювати згiдно з
державним стандартом (ДСТУ 8302:2015).
8. Обов’язково диференцiювати тире (—) i дефiс (-), використовувати
традицiйний (верхня кома) апостроф (’) та однотипнi лапки
формату “ ” (“вставленi конструкцiї”). Кутовими лапками на
зразок « » НЕ послуговуватися.
9. У текстi перед згадуваними прiзвищами має бути лише один
iнiцiал. Мiж iнiцiалом i прiзвищем ставиться нерозривний
пробiл (одночасне натискання клавiш Ctrl + Shift + Пробiл).
Такий нерозривний пробiл необхiдно використовувати й пiд
час використання скорочень (i т.oiн.), назв населених пунктiв
(м.oКривий Рiг) покликань на використану лiтературу чи на
джерела, наприклад: [1,oс.o3], (2,oс.o57) тощо.
10. Авторськi пропуски тексту позначати трьома крапками в ламаних
дужках, наприклад: <. . . >.
11. Для уникнення невиправданих iнтервалiв радимо використовувати
функцiю “Недрукованi знаки”.
12. Сторiнки в електронному варiантi статтi НЕ нумерувати.
13. Таблицi та рисунки мають бути пiдписанi й пронумерованi.
Послiдовнiсть розташування елементiв статтi
1. Перший рядок — лiворуч iндекс УДК (свiтлим курсивом,
12 кегль).
2. Через iнтервал — назва статтi без переносiв i скорочень
(вiдцентрована, ВЕЛИКИМИ
ЛIТЕРАМИ, прямим
напiвжирним шрифтом).
3. Через iнтервал — iм’я (повнiстю) та прiзвище автора
(напiвжирним шрифтом, 12 кегль).
4. Через iнтервал — офiцiйна назва установи (українською та
англiйською мовами), її поштова адреса, електронна адреса
автора (вiдцентрована, 10 кегль, свiтлий курсив).
5. Через iнтервал — анотацiя українською мовою, що передбачає
прiзвище, iнiцiали, назву (пiсля якої крапки НЕ ставити),
основний текст, ключовi слова (10 кегль, словосполучення
Ключовi слова — свiтлим курсивом).
6. Через iнтервал — анотацiя англiйською мовою, що передбачає
прiзвище, iнiцiали, назву (пiсля якої крапки НЕ ставити), текст,144
Мови й лiтератури свiту. 2022. Вип. 1
ключовi слова (10 кегль, словосполучення Key words — свiтлим
курсивом).
7. Через iнтервал — текст статтi мовою оригiналу (12 кегль).
8. Через iнтервал — слово Лiтература (вiдцентроване, пряме
напiвжирне накреслення, 12 кегль).
9. Наступний рядок — нумерований список лiтератури в
алфавiтнiй послiдовностi з використанням нерозривних пробiлiв
(абзацний вiдступ — 1 см, пряме свiтле накреслення, 12 кегль),
оформлений згiдно з державним стандартом: ДСТУ 8302:2015.
Бiблiографiчне посилання. Загальнi положення та правила
складання. URL: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf.
10. За потреби через iнтервал подати Список джерел
та їх умовних скорочень в алфавiтнiй послiдовностi
(вiдцентрований, пряме напiвжирне накреслення, 12 кегль).
11. Через iнтервал подати транслiтерований (References)
список використаної лiтератури для мiжнародних баз
даних (вiдцентрований, пряме напiвжирне накреслення,
12 кегль). Для транслiтерацiї української кирилицi можна
скористатися таким ресурсом: http://ukrlit.org/transliteratsiia.
Для транслiтерацiї росiйської кирилицi можна скористатися
ресурсом: https://translate.meta.ua/ru/translit/

Порядок прийому i друку статей

Порядок прийому та друку статей передбачає:
1. Пiдготовка статтi вiдповiдно до чинних вимог (загальних,
змiстових i технiчних). Див. Iнформацiю в роздiлi “Наукова
робота > Наукова робота викладачiв” на сайтi:
https://kdpu.edu.ua/ukrainskoi-movy/zahalna-informatsiia/pro-
kafedru.html (або https://kdpu.edu.ua в роздiлi “Наука >
Науковi видання унiверситету”).
2. Завантаження електронної версiї рукопису через вiдповiдний веб-
iнтерфейс на сайтi збiрника https://journal.kdpu.edu.ua
3. Проходження процедури подвiйного анонiмного закритого
рецензування задля отримання позитивних висновкiв,
якi уможливлять публiкацiю матерiалу у збiрниковi
(див. Додаток А).World Languages and Literatures. 2022. Issue 1
145
4. Створення реферату статтi англiйською мовою (електронний
варiант в редакцiї Word, 2000 знакiв) вiдповiдно до
структурних вимог i стилiстичних стандартiв англiйськомовних
гуманiтарних видань (структура передбачає обов’язковi
елементи: а) постановка проблеми дослiдження; б) результати
наукового аналiзу; в) узагальнення отриманих результатiв;
г) ключовi слова (5 ); технiчнi вимоги аналогiчнi до вимог
анлiйськомовної анотацiї пропонованого збiрника). Неякiснi
реферати, зокрема здiйсненi за допомогою електронного
перекладача, вiдхилятимуться (i як результат — вiдхилятиметься
i стаття).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.