Архіви

  • № 1 (2022)

    У збiрнику порушено актуальнi проблеми сучасної фiлологiї. Розглянуто традицiйнi й нетрадицiйнi пiдходи до рiзних лiнгвiстичних i лiтературознавчих явищ. Представлено важливi аспекти викладання мов i лiтератур свiту в закладах вищої освiти.
    Для науковцiв-фiлологiв i вчителiв-словесникiв навчальних закладiв рiзних типiв.