№ 2 (2023)

					View № 2 (2023)

У збiрнику порушено актуальнi проблеми сучасної фiлологiї.
Розглянуто традицiйнi й нетрадицiйнi пiдходи до рiзних лiнгвiстичних i
лiтературознавчих явищ. Представлено важливi аспекти викладання мов i
лiтератур свiту в закладах вищої освiти.
Для науковцiв-фiлологiв i вчителiв-словесникiв освiтнiх закладiв рiзних
типiв.

Опубліковано: 2023-12-14