№ 1 (2022)

					View № 1 (2022)

У збiрнику порушено актуальнi проблеми сучасної фiлологiї. Розглянуто традицiйнi й нетрадицiйнi пiдходи до рiзних лiнгвiстичних i лiтературознавчих явищ. Представлено важливi аспекти викладання мов i лiтератур свiту в закладах вищої освiти.
Для науковцiв-фiлологiв i вчителiв-словесникiв навчальних закладiв рiзних типiв.

Опубліковано: 2022-02-10

Весь випуск

Статті