МIКРОПОЕТИКА ТВОРУ Й ЛIТЕРАТУРНА АНТРОПОЛОГIЯ (до проблеми гастрономiчних кодiв новели I. Франка «Пироги з черницями»)

Основний зміст статті

Ольга Гринькiв
http://orcid.org/0000-0003-2036-9764

Анотація

У статтi розглянуто такий важливий аспект цiлiсностi лiтературного твору, як мiкропоетика. Водночас простежено зв’язок антропологiї iз структурою художньої цiлiсностi. Зроблено висновок про роль уречевленого та предметного рядiв твору, його семiотичнi сенси, соцiокультурний статус. Теоретичну концепцiю розглянуто на прикладi новели I. Франка «Пироги з черницями», у якiй сюжетоутворюючими є гастрономiчнi коди. Їжа постає центральним образом iз численними додатковими семантичними конотацiями, контекстуальними смислами, потужним психологiчним пiд текстом. Акцентовано на антропологiчних характеристиках мотиву їжi, її тiсному зв’язку з внутрiшньою поведiнкою людини, культурно-iсторичною епохою.
Гастрономiчнi коди характеризуються потужною моделюючою функцiєю, здатнi вiдтворювати найзагальнiшi тенденцiї соцiально-історичного життя. Зроблено висновок про щiльний зв’язок цього рiвня поетики з iншими рiвнями структури лiтературного твору.

Деталі статті

Як цитувати
ГринькiвО. (2021). МIКРОПОЕТИКА ТВОРУ Й ЛIТЕРАТУРНА АНТРОПОЛОГIЯ (до проблеми гастрономiчних кодiв новели I. Франка «Пироги з черницями»). Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 7-20. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4542
Розділ
Поетика літератур світу
Біографія автора

Ольга Гринькiв, Одеська нацiональна академiя харчових технологiй

викладач кафедри українознавства та лiнгводидактики

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.