Сегментацiя як одна з характеристик iдiостилю письменника (структурно-функцiональний аспект)

Автор(и)

  • Наталiя Захарова Криворізький державний педагогічний університет http://orcid.org/0000-0003-2143-2059

DOI:

https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4544

Ключові слова:

iдiостиль, сегментоване висловлення, художнiй текст, структурний тип, вiдтiнки значень

Анотація

Статтю присвячено аналiзу структурно-функцiональних особливостей використання сегментованих висловлень у художньому текстi як однiєї з ознак iдiостилю письменника. У роботi розглянуто поняття «iдiостиль», сутнiсть якого полягає у використаннi автором певного набору мовно-стилiстичних засобiв, що надають його текстам неповторностi та виокремлюють ряду iнших. Схарактеризовано сегментоване висловлення, що представляє бiнарну конструкцiю, де один iз елементiв (тема) опиняється у вiдокремленiй позицiї вiдносно основного висловлення (реми). Цiлiснiсть висловлення зберiгається завдяки займенниковому субституту теми всерединi рематичної частини. У роботi визначено особливостi основних структурних типiв сегментованих висловлень, а також вiдтiнки значень, притаманнi кожному з них. Матерiалом дослiдження послугували романи сучасних французьких письменникiв Д. Пеннака (Le chagrin d´ecole; La petite marchande de prose) i Ж. Буассар (Moi, Pauline; B´eb´e couple). Кожний романiв проаналiзовано за такими критерiями: загальна кiлькiсть сегментованих висловлень, частотнiсть уживання певного структурного типу сегментованого висловлення, наявнiсть iзолянтiв, що супроводжують вiдокремлену тему, i подвiйної сегментацiї, вiдтiнки значень, вираженi за допомогою сегментацiї. Аналiз художнiх текстiв проведено в 2 етапи: 1) аналiз кожного роману окремо з урахуванням зазначених критерiїв; 2) порiвняльний аналiз використання сегментацiї кожним письменникiв. Крiм того, зроблено спробу визначити прагматичне пiдґрунтя використання сегментацiї. На основi проведеного дослiдження зроблено висновок, що незважаючи на багато спiльних рис у вживаннi сегментованих висловлень, iснують певнi суттєвi вiдмiнностi в мовi дослiджуваних творiв, що свiдчить про те, що сегментованi висловлення можуть вважатись однiєю з характеристик iдiостилю письменника.

##plugins.generic.paperbuzz.metrics##

##plugins.generic.paperbuzz.loading##
Abstract views: 135 / PDF downloads: 137

Біографія автора

Наталiя Захарова, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат фiлологiчних наук,
старший викладач кафедри перекладу та слов’янської фiлологiї

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-19

Як цитувати

Захарова, Н. (2021). Сегментацiя як одна з характеристик iдiостилю письменника (структурно-функцiональний аспект). Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 37–54. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4544

Номер

Розділ

Поетика літератур світу