СЕНСОРНI ОБРАЗИ ЯК АТРИБУТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТIЛЕСНОСТI В«ТЮРЕМНIЙ ПРОЗI» ВОЛЬФГАНГА БОРХЕРТА

Автор(и)

  • Наталя Яременко Криворізький державний педагогічний університет http://orcid.org/0000-0003-2834-0894

DOI:

https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4546

Ключові слова:

тiлеснiсть, сенсорнi образи, вiзуальнi образи, продукування (виробництво) присутностi, синестезiя, гiпотипозис, тактильний конструкт, одоративнi (ольфакторнi) образи, лiтература «на руїнах»

Анотація

Стаття мiстить аналiз функцiонування сенсорних образiв у

«тюремнiй прозi» Вольфганга Борхерта, представника лiтератури повоєнної Нiмеччини, учасника «Групи 47». Використовуючи експресiонiстичну палiтру, митець прагнув осягнути не лише духовнi екзистенцiали, а й створити рельєфний вiдчуттєвий свiт, у якому змушенi перебувати тi, хто опинився «на руїнах». Авторкою наголошено, що дослiджуванi образи є вагомою складовою психопоетики твору й вiдзначаються високим рiвнем емоцiйного резонансу. Апелюючи до праць, присвячених дослiдженню художньої тiлесностi, зауважено, що iгнорування цiєї онтологiчної категорiї спричиняє нiвелювання низки смислових рiвнiв, якi, на думку Х. У. Гумбрехта, формують симбiоз значення та присутностi, як сприйняття предметного середовища. Дослiджуванi тексти, зокрема оповiдання «Квiтка кульбаби», «Недiльний ранок», «Там i Тут», iлюструють функцiонал тактильних, вiзуальних, звукових, ольфакторних образiв, за допомогою яких автором моделюється змiстова модель художнього свiту творiв та оприявлюється структура характерiв персонажiв, свiтосприйняття автора. Сенсорнi образи в статтi потрактовуються як такi, що окреслюються предметнiстю, оприявлюють осягнення окремих характеристик навколишнього, здатнi iнтенсифiкувати розвиток дiї, конденсувати увагу на психологiчних домiнантах персонажа, на сюжетоутворюючих моментах. З’ясовано, що сенсорнi концепти є суб’єктивними, вiдтак можуть досить вiльно iнтерпретуватися. У художньому текстi iнформацiя, накопичена певними рецепторами чи органами чуття реалiзується, набуваючи додаткових сенсiв. Поетика «тюремних оповiдань» В. Борхерта зорiєнтована на трансляцiю досвiду особистостi, яка перебуває «на межi» та переживає глибоку особистiсну кризу. Автор моделює широкий спектр сенсорних образiв смислового поля «продукування присутностi», якi увиразнюють художню тканину тексту, створють альтернативнi смисловi шари. Вiдзначимо, що найактивнiше в прозовому доробку митця функцiонують тактильнi, вiзуальнi й ольфакторнi образи, моделюючи тканину художньої тiлесностi.

##plugins.generic.paperbuzz.metrics##

##plugins.generic.paperbuzz.loading##
Abstract views: 191 / PDF downloads: 126

Біографія автора

Наталя Яременко, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та світової літератур

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-19

Як цитувати

Яременко, Н. (2021). СЕНСОРНI ОБРАЗИ ЯК АТРИБУТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТIЛЕСНОСТI В«ТЮРЕМНIЙ ПРОЗI» ВОЛЬФГАНГА БОРХЕРТА. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 76–88. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4546

Номер

Розділ

Поетика літератур світу