ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕМОТИВНОСТI В МАЛIЙ ПРОЗI О. I. СОЛЖЕНИЦИНА: ЛIНГВОСТИЛIСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Основний зміст статті

Ольга Каневська
http://orcid.org/0000-0003-1703-7929

Анотація

Дослiдження мовних засобiв, за допомогою яких виражається «свiт емоцiй» у поетицi письменника, - необхiдний етап у вивченнi не лише його творчостi, але й лiнгвiстичної поетики в аспектi емотiологiчного аналiзу художнього тексту. У статтi з лiнгвостилiстичного погляду схарактеризовано засоби створення емотивностi в малiй прозi О. I. Солженицина. Визначено, що в художньому текстi емотивнiсть створюється рiзними засобами, але пов’язана з репрезентацiєю категорiї експресивностi, її прагматичною функцiєю та з суб’єктивною оцiннiстю як джерелом появи емоцiйного стану / ставлення мовця. Лiнгвостилiстичний аналiз текстiв творiв О. I. Солженицина («Один день Iвана Денисовича» («Один день Ивана Денисовича»), «Матрьонiн двiр» («Матренин двор»), «Для користi справи» («Для пользы дела»)) засвiдчив, що їх мовленню притаманний високий ступiнь емотивностi, що досягається вмiлим використанням сукупностi рiзноманiтних емотивних засобiв (емоцiйно-оцiнна лексика, емотивний словотвiр, тропи, що передають iнформацiю про емоцiї, емотивний синтаксис). Емотивний простiр текстiв представлено двома рiвнями - рiвнем персонажа i рiвнем його творця. У текстах творiв О. I. Солженицина емоцiйно-оцiнна лексика виконує рiзноманiтнi функцiї (характеристики, впливу, стимулювання). Установлено, що емотивнiсть у текстовому просторi прози письменника є однiєю iз головних стилiстичних рис поетики автора. Емоцiйно-оцiннi засоби - провiднi компоненти у психологiчнiй, поведiнковiй, мовленнєвiй характеристицi персонажiв творiв, у створеннi художньої реальностi, у якiй вiдбуваються подiї, а також у вiдтвореннi авторської позицiї, що репрезентує письменницький свiтогляд. Добiр цих засобiв визначається сюжетно-тематичним змiстом твору, задумом автора, лiнгвостилiстичною системою тексту, продукує змiстовно-концептуальну та пiдтекстову iнформативнiсть твору.

Деталі статті

Як цитувати
Каневська, О. (2021). ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕМОТИВНОСТI В МАЛIЙ ПРОЗI О. I. СОЛЖЕНИЦИНА: ЛIНГВОСТИЛIСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 161–177. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4552
Розділ
Духовність літератур світу
Біографія автора

Ольга Каневська, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу та слов'янської філології

 

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.