ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНI ЗАСАДИ ЩОДО ЯКОСТI ПРОФЕСIЙНОЇ ЕКОЛОГIЧНОЇ ОСВIТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВIТИ

Основний зміст статті

N. V. Gnilusha

Анотація

На сьогоднi система вищої екологiчної освiти в Українi
знаходиться на складнiй i вiдповiдальнiй стадiї вдосконалення,
дотримуючись концепцiї збалансованого розвитку, який вiдповiдає
комплексному збалансованому єднанню природного, техногенного,
екологiчного, юридичного та соцiокультурного пiдходiв.
Одним iз головних завдань вищої екологiчної освiти є формування у
студентської молодi розумiння власного майбутнього у професiйнiй
дiяльностi, умiння аналiзувати екологiчнi проблеми та їх вирiшення
на основi екологiчної моделi гармонiї з природою, яку визначають як
середовищну парадигму, що ґрунтується на вченнi В. I. Вернадського,
який виступав за механiзм забезпечення гармонiї вiдносин людства та
природи.
Створена на основi демократичних й еколого-гуманiстичних орiєнтирiв
система професiйної екологiчної освiти покликана забезпечити пiдготовку
творчо активної особистостi, здатної будувати свою країну як суспiльство,
що розвивається на принципах соцiоприродної гармонiї.
Змiна нацiональної освiтньої парадигми зумовлена потребами розвитку
суспiльства й особистостi з трансформацiєю переконань, утвердженням
нових цiнностей, широким упровадженням новiтнiх педагогiчних
технологiй, змiщенням акцентiв освiти з принципу адаптивностi на
принцип компетентностi фахiвцiв.
У свiтовiй практицi одним iз найбiльш перспективних напрямкiв
удосконалення якостi професiйної екологiчної освiти є компетентнiсний
пiдхiд, в основу якого покладена iдея ключових компетенцiй, пропонована
експертами Ради Європи на початку 1990-х рокiв.

Деталі статті

Як цитувати
Gnilusha, N. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНI ЗАСАДИ ЩОДО ЯКОСТI ПРОФЕСIЙНОЇ ЕКОЛОГIЧНОЇ ОСВIТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВIТИ. Екологічний вісник Криворіжжя, 6, 129-137. https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v6i0.4566
Розділ
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГIЧНОЇ ОСВIТИ, ВИХОВАННЯ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛI

Посилання

1. Verbickij, A. A., & Larionova, O. G. (2006). Gumanizaciya i kompetentnost: konteksty integracii. [Humanization and competence: contexts of integration]. Moscov: MGOPU, 165. (in Russian).
2. Verbickij, A. A., & Kalashnikov, V. G. (2010.) Kategorija “kontekst” v psihologii i pedagogike: monografija. [Category “context” in psychology and pedagogy: monograph]. Moscov: Logos, 300. (in Russian).
3. Gnilusha, N. V. (2014). Filosofski problemi teoriyi i metodologiyi ekologichnoyi osviti u konteksti profesijnoyi osviti [Philosophical problems of the theory and methodology of environmental education in the context of vocational education] zbirnik naukovih prac “Osvita doroslih: teoriya, dosvid, perspektivi” / redkol. L. B. Luk’yanova (golova) ta in.: In-t ped. osviti i osviti doroslih NAPN Ukrayini. [a collection of scientific papers “Adult education: theory, experience, prospects” / editor. L. B. Lukyanov (chairman) and others.: Inst. Of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. Kyiv; Luhansk: KNOWLEDGE Publishing House, Issue.1 (8), 19–27. (in Ukrainian).
4. Kuzminskij, A. I. (2005). Pedagogika vishhoyi shkoli [Tekst]: navch. posib. [Pedagogy of higher school [Text]: textbook]. Kyiv: Knowledge, 184. (in Ukrainian).
5. Pobirchenko, N. A. (2012). Nauka i praktika kompetentnisnogo vimiru osobistisnogo zrostannya uchnivskoyi molodi. [Science and practice of competence measurement of personal growth of student youth] Kompetentnisnij vimir osobistisnogo zrostannya uchnivskoyi molodi: teoriya, praktika, dosvid. Materiali Vseukrayinskoyi naukovopraktichnoyi konferenciyi, 10–11 kvitnya 2012 r.; redakcijna kolegiya: Pobirchenko N. A., Pashkov V. V. [Competence dimension of personal growth of student youth: theory, practice, experience. Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference, April 10–11, 2012; editorial board: Pobirchenko N. A., Pashkov V. V.]. Zaporozhye: “Accent Invest-Trade”, 11–18 (in Ukrainian).
6. Ursul, A. D. (2001). Model operezhayushhego obrazovaniya[Model of advanced education]. Filosofiya jekologicheskogo obrazovaniya [Philosophy of environmental education]. Moscov: Progress-Tradition, 50. (in Russian).

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.