Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Екологічний вісник Криворіжжя – міждисциплінарне наукове видання, яке фокусується на багатогранному висвітленні результатів екологічних та інвайронментальних досліджень промислових регіонів.

Засновник та видавець – Криворізький державний педагогічний університет.

Екологічний вісник Криворіжжя зареєстровано міністерством юстиції України як  друкований засіб масової інформації (свідоцтво  серія  КВ №   24109-13949    ПР від  22.07.2019). Має власний Міжнародний стандартний серійний номер періодичного видання (ISSN): 2664-505X – для друкованої версії, 2664-5068 – для електронної версії. Номери та статті видання з 2019 р. мають власний Цифровий ідентифікатор об'єкта інтелектуальної власності (DOI) від Об'єднання видавців наукових публікацій (CrossRef).

Розгляд, рецензування та публікація статей у Екологічному віснику Криворіжжя є безоплатною. Жодних зборів з авторів статей не стягується.

У науковому виданні «Екологічний вісник Криворіжжя» публікуються оригінальні короткі повідомлення, науково-дослідницькі, оглядові статті, які презентують результати наукових досліджень з: 1) сучасних проблем фундаментальної екології; 2) питань методології та методики екологічних досліджень у промислових регіонах; 3) ботанічних, зоологічних, хімічних, агрономічних, геологічних та географічних аспектів антропогенної трансформації природного середовища промислових регіонів; 4) питань охорони природи та екологічної безпеки.

Важливо. За редакційною політикою до друку приймаються лише статті, які мають такі елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями,
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор,
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття,
 • формулювання цілей статті (постановка завдання),
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів,
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Мова. Статті подаються та друкуються українською, англійською, французькою, російською, німецькою та білоруською мовою.

Порядок розміщення матеріалів в статті:

 • назва статті;
 • ініціали, прізвище автора/авторів;
 • повна назва установи, в якій проведено дослідження, місто, країна;
 • анотація українською мовою (не менше 1200 знаків);
 • ключові слова українською мовою (від 4 до  7  слів);
 • текст статті (вступ, мета, матеріали та методи, результати, обговорення, висновки);
 • список бібліографічних посилань (References);
 • назва статті англійською мовою;
 • анотація статті англійською мовою (не  менше  1800  знаків);
 • ключові слова англійською мовою (від 4 до 7 слів).

Рекомендований обсяг статті: короткі повідомлення – 7-10 сторінок, дослідницькі статті – 10-20 сторінок, оглядові статті – понад 20 сторінок.

Оформлення рукопису. Тексти рукопису повинні бути представлені у редакторі MS WORD з використанням 14 кегля Times New Roman, інтервал 1,5, на сторінці формату А 4. Поля – 2,0 см з усіх боків.

Оформлення окремих матеріалів в рукописі.

Назва статі повинна точно відбивати зміст виконаного дослідження, бути короткою (в межах 9-14 повнозначних слів) та викликати науковий і практичний інтерес для української та міжнародної аудиторії.

Анотація має бути компактною та інформативною, змістовною та конкретною. Компонентами структури анотації (зазвичай не відокремлюються) є: актуальність / окреслення проблеми, мета, спосіб і результати розв’язання проблеми, висновки та подальші перспективи. В анотації неприпустимо використання посилань та абревіатур. Обсяг анотації: українською мовою не менше 1200 знаків (враховуючі пробіли), англійською мовою – не менше 1800 знаків (враховуючі пробіли).

Назви видів організмів (рослин/тварин та ін.) у тексті подавати латинською мовою, курсивом. При  першому згадуванні виду і роду вказують їх авторів, далі – без зазначення.

Таблиці. Цифровий матеріал доцільно об’єднувати у таблиці. Вони повинні бути чіткими, інформативними та компактними. Всі таблиці мають бути пронумеровані в послідовності згадування їх у тексті. Якщо таблиця одна її не нумерують. Посилання на таблиці у тексті має бути таким: табл. 1 або table 1. Текст таблиці оформлюється 12 кеглем. Матеріал таблиць повинен бути зрозумілим незалежно від тексту статті. Назви таблиць подають українською та англійською мовами (виняток рукопис англійською мовою). Таблиці і рисунки за обсягом не повинні перевищувати 30 % тексту рукопису.

Рисунки. Усі графіки / діаграми, схеми та фотографії є рисунками. Вони (а також умовні позначення на них) мають бути чіткими і виразними щонайменше 300 dpi і з максимальними розмірами 13 см × 18,5 см у форматах .png, .jpg, .tiff, .psd або .eps. Всі рисунки мають бути пронумеровані в послідовності згадування їх у тексті. Якщо рисунок один, то його не нумерують. На рисунки повинно бути посилання у тексті: рис. 1 або fig. 1. Їх назви подають українською та англійською мовами (виняток рукопис англійською мовою). Таблиці і рисунки за обсягом не повинні перевищувати 30 % тексту рукопису.

Посилання на джерела подаються у квадратних дужках, цифрами. Цифри у дужках позначають номер праці у «Списку бібліографічних посилань (References)».

Список бібліографічних посилань (References) має бути організований в алфавітному порядку та оформлений за вимогами American Psychological Association (АРА стиль). Детальніше офіційні поради з використання АРА стилю дивіться у наступному посиланні https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples. У списку слід наводити всіх авторів роботи, незалежно від їхньої кількості. Список бібліографічних посилань має бути сучасним (60 % посилань на роботи за останні 5 років з індексами DOI) та збалансованим (60 % посилань – наукові статті з індексами DOI). Автор (и) мають чітко дотримуватися оптимального рівня самоцитування (до 20 %). Не бажано посилатися на гіперпосилання, автореферати дисертацій, матеріали з’їздів і конференцій, службові матеріали. Посилатися на Інтернет-ресурси можна за наявності у джерела індексу DOI.

Відомості про авторів. До рукопису статі обов’язково наводяться відомості про всіх авторів українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по-батькові, ORCID, місце роботи, контактний телефон, е-mail.

Подання матеріалів. Матеріали до друку подаються за допомогою сервісу Open Journal Systems (OJS) https://journal.kdpu.edu.ua/ecolog. Як виняток, можливе подання матеріалів електронною чи звичайною поштою.

Адреса редакції: кафедра ботаніки та екології, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна 54, м.  Кривий  Ріг, 50086, Україна.

е-mail 1: [email protected]  / [email protected]

Контактні особи:

відповідальний секретар: Комарова Ірина Олександрівна 098 290 97 21.

головний редактор: Савосько Василь Миколайович 067 985 25 70.

 

 

Приклад оформлення статті

 

Організованість БІОГЕОЦЕНОЗУ

В. І. Іваненко1, Н. В. Петренкo 2

1 – Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна

2 – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна

 

Анотація

Ключові слова

Вступ

Мета

Матеріали та методи

Результати

Обговорення

Висновки

Подяка

References

 

THE ORGANIZATION OF BIOGEOCENOSES

 1. I. Ivanenko1 , N. V. Petrenko2

1 – Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Ukraine

2 – Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine

 

Abstract

Keywords

 

оформлення таблиць та рисунків

 

Таблиця 1. Характеристика деревостану штучних деревних насаджень

Table 1. Characteristics of artificial woody plantation stand

 

Дослідні ділянки

Дендрометричні параметри

N

D

H

V

G

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Примітки: N –   , D –  , H –  , V –  , G –   .

 

Рисунок 1. Вертикальна структура деревостану штучних деревних насаджень

Figure 1. Vertical structure of artificial woody plantation stand

 

 

 

оформлення списку БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ (REFERENCES)

Загальні вимоги

 • Список має бути організований в алфавітному порядку
 • Список має бути оформлений за вимогами American Psychological Association (АРА стиль). Детальніше офіційні поради з використання АРА стилю дивіться у наступному посиланні https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples.
 • У списку слід наводити всіх авторів роботи, незалежно від їхньої кількості.
 • Список має бути сучасним (60 % посилань на роботи за останні 5 років з індексами DOI)
 • Список має бути збалансованим (60 % посилань – наукові статті з індексами DOI).
 • У списку автор (и) мають дотримуватися оптимального рівня самоцитування (до 20 %).
 • У списку не бажано посилатися на гіперпосилання, автореферати дисертацій, матеріали з’їздів і конференцій, службові матеріали.
 • У списку посилатися на Інтернет-ресурси можна за наявності у джерела індексу DOI.
 • При використанні опублікованих в Екологічному віснику Криворіжжя матеріалів посилання на публікацію є обов'язковим.

 

приклади

 

При посиланні на статті з журналів і вісників дані слід навести у такому порядку: прізвища та ініціали всіх авторів, рік видання (у дужках), назву статті та журналу (назва журналу – курсивом), том, номер (випуск), першу і останню сторінки статті, індекс DОІ (за наявності).

 

 1. Sonja, K. (2017). Sustainable post-mining land use: are closed metal mines abandoned or re-used space? Sustainability, 9 (10), 1705. https://doi.org/10.3390/su9101705
 2. Yevtushenko, E. O., & Savosko, V. М. (2020). Mizhnarodni ekolohichni proekty kafedry botaniky ta ekolohii Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu [Iinternational ecological projects in departments of botany and ecology at Kryvyi Rih State Pedagogical unsversity]. Ekolohichnyi visnyk Kryvorizhzhia [Ecological Bulletin of Kryvyi Rih District], 5, 60–77. https://doi.org/10.31812/eco-bulletin-krd.v5i0.4354 (in Ukraine)

 

При посиланні на книги та монографії дані слід навести у такому порядку: прізвища та ініціали авторів, рік видання (у дужках), назву роботи (курсивом), видавництво, індекс DОІ (за наявності).  Уразі необхідності зазначається прізвища та ініціали редакторів з приміткою (ed).

 

 1. Barker, A. V., & Pilbeam, D. J. (2010). Handbook of plant nutrition. Taylor & Francis Group.
 2. Adams, M. B. (). (2017). The forestry reclamation approach: guide to successful reforestation of mined lands. U.S. Department of Agriculture, Forest Service. https://doi.org/10.2737/NRS-GTR-169
 3. Dmytruk, Yu. M., & Berbets M. A. (2009). Fundamentalna bioheokhimiia [Fundamentals of Biogeochemistry]. Book-XXI. (in Ukrainian)

 

При посиланні на частини книги чи монографії дані слід навести у такому порядку: прізвища та ініціали авторів, рік видання (у дужках), назву частини, далі примітка (In:) прізвища та ініціали редакторів з приміткою (ed), назва книги чи монографії (курсивом), видання випуск, номер, сторінки частини, що цитують (у дужках), видавництво, індекс DОІ (за наявності).

 

 1. Winne, P. H. (2001). Self-regulated learning viewed from models of information processing. In B.J. Zimmerman & D.H. Schunk (Eds.), Self-regulated learning and academic achievement(2nd ed., pp. 160–192). Lawrence Erlbaum Associates.

Положення про конфіденційність

 

 

У науковому виданні «Екологічний вісник Криворіжжя» дотримуються наступної політики щодо конфіденційності.

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту наукового видання, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Відомості, що містяться в поданої статті, не будуть використовуватися в будь-яких власних роботах головного редактора і членів редакційної колегії без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, будуть зберігатися в секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди.