міждисциплінарне наукове видання, яке фокусується на багатогранному висвітленні результатів екологічних та інвайронментальних досліджень промислових регіонів, а також на  формуванні екологічних знань і культури. Для викладачів, науковців, вчителів, фахівців позашкільних закладів освіти, аспірантів, магістрантів, студентів, учнів. 

Наукове видання представлено у: 1) національної бібліотеці України імені В. І. Вернадського (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9674486), 2) наукової інформаційної пошукової системі Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1_I1rzoAAAAJ).Том 6 (2021)

Збiрник наукових на науково-методичних праць мiстить результати
дослiджень, присвячених сучасним проблемам фундаментальної екологiї,
актуальним питанням екологiї промислових регiонiв, екологiчної освiти та
методики викладання природничих дисциплiн.
Перiодичне наукове видання розраховане на широке коло бiологiв,
екологiв, викладачiв, учителiв, фахiвцiв позашкiльних закладiв освiти,
студентiв та учнiв, а також усiх небайдужих до стану довкiлля Рiдного
краю.

Опубліковано: 2021-12-09

Переглянути всі випуски