Том 8 (2023)

					View Том 8 (2023)

Збiрник наукових i науково-методичних праць мiстить результати
дослiджень, присвячених сучасним проблемам фундаментальної екологiї,
актуальним питанням екологiї промислових регiонiв, екологiчної освiти та
методики викладання природничих дисциплiн.
Перiодичне наукове видання розраховане на широке коло бiологiв,
екологiв, викладачiв, учителiв, фахiвцiв позашкiльних закладiв освiти,
студентiв та учнiв, а також усiх небайдужих до стану довкiлля Рiдного
краю.

Опубліковано: 2024-06-13

Весь випуск

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГIЧНОЇ ОСВIТИ, ВИХОВАННЯ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛI