Безсполучникове складне речення в образному контурі української народної загадки

Основний зміст статті

Геннадій Анатолійович Онищенко

Анотація

У статті досліджено українську загадку як своєрідний вид народної творчості, який через вербалізовані національно-культурні стереотипи відображає етнічне «Я» українців. У структурі загадки виокремлено дві частини – образну (описову) і відповідь. Акцентовано на тому, що найчисленнішим серед усіх різновидів складних речень в образній частині загадки є тип конструкцій із безсполучниковим зв’язком. Вони представлені всіма структурними різновидами, серед яких найчастотнішими є структури із зіставним значенням.

Деталі статті

Як цитувати
Онищенко, Г. (2017). Безсполучникове складне речення в образному контурі української народної загадки. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 172-180. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.142
Розділ
Лінгвістика і поетика тексту
Біографія автора

Геннадій Анатолійович Онищенко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Онищенко Геннадій Анатолійович - Асоціація репетиторів України

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Посилання

1. Берегова О. А. Аранжування загадки питальним реченням / О. А. Берегова / Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. наук. робіт молодих учених / відп. ред. О. В. Семенова. – Горлівка : Вид-во ГПДІІМ, 2011. – С. 23.
2. Берегова О. А. Загадка крізь призму сучасного мовознавства / О. А. Берегова // Молодий вчений. – 2016. – № 3(30). – С. 519–522.
3. Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень /
В. Жайворонок // Мовознавство. – 2004. – № 5 – С. 48–63.
4. Загадки / Упоряд. І. П. Березовський. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 510 с.
5. Кенгс-Маранда Э. Логика загадки / Э. Кенгс-Маранда // Пословица. Загадка (структура, смысл, тип). – 1978. – С. 249–284.
6. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ «Академія»,1997 – 752 с.
7. Мойсієнко А. К. Народна загадка в текстово-дискурсивному вимірі / А. К. Мойсієнко // Українська мова. – 2013. – № 3. – С. 39–47.
8. Пазяк М. М. Загадка / М. М. Пазяк // Українська літературна енциклопедія. – К. : Головна ред. УРЕ ім. І. П. Бажана, 1990. – С. 225.
9. Пасько Г. М. Особливості вияву комунікативної мети мовленнєвого жанру загадки в аспекті класичної теорії мовленнєвих актів (на матеріалі української мови) / Г. М. Пасько // Донецький вісник Наук. тов.-ства. ім. Шевченка / гол. ред. В. Білецький. – 2010. – Т. 28. – С. 273–282.
10. Селиванова Е. А. Когнитивные механизмы денотации украинской загадки / Е. А. Селиванова // Ученые записки Таврического национального ун-та им. В. И. Вернадского. Филология. – Т. 18 [57]. – № 2. – Симферополь, 2005. – С. 256–261.
11. Селіванова О. О. Комунікативні стратегії і тактики в українських загадках / О. О. Селіванова // Вісник Черкаського ун-ту. – Серія : Філологічні науки. – 2004. – Вип. 60. – С. 10–23.
12. Сивачук Н. Загадка як фольклорний жанр / Н. Сивачук // Рідна мова. – 2003. – № 4. – С. 25–28.
13. Степанова Т. Використання загадок у розвитку виразності мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. Степанова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Вип. 52. – 2015. – С. 160–165.
14. Українські народні загадки / Упоряд. М. Шестопал. – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – 399 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.