Репрезентація концепту КОРУПЦІЯ в українському афористичному корпусі

Основний зміст статті

Юлія Миколаївна Григорович

Анотація

Статтю присвячено дослідженню концепту КОРУПЦІЯ в українському афористичному просторі. З’ясовано семантичні особливості концепту
КОРУПЦІЯ. Досліджено ознаки концепту за словниковими дефініціями, проаналізовані афоризми, що містять ім’я концепту в тексті. Семантичне наповнення досліджуваного концепту, вербалізованого в афористичних висловленнях, представлено крізь призму ядерних та периферійних елементів. Акцентовано на метафоризації для досягнення стилістичного ефекту.

Деталі статті

Як цитувати
Григорович, Ю. (2018). Репрезентація концепту КОРУПЦІЯ в українському афористичному корпусі. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 5-16. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.32
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць
Біографія автора

Юлія Миколаївна Григорович, Криворізький державний педагогічний університет

аспірант кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. : Перун, 2003. – 1440 с.
2. Доценко Р. І. Світлі думки проти ночі. Афоризми іщось близьке до них / Р. І. Доценко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 296 с.
3. Карасик В. И. Религиозный дискурс / В. И. Карасик // Языковая личность : проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики. – Волгоград : Перемена, 1999. – С. 5–19.
4. Колоїз Ж. В. Лінгвоментальна репрезентація концепту ДЕРЖАВА в українському афористичному корпусі / Ж. В. Колоїз // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – Кривий Ріг : КДПУ, 2016. – № 6. – С. 164 – 173.
5. Нечволод Л. І. Сучасний словник іншомовних слів / Л. І. Нечволод. – Харків : Торсінг плюс, 2011. – 768 с.
6. Чорновол-Ткаченко О. О. Аналіз понятійного складника лінгвокультурного концепту POWER / ВЛАДА / О. О. Чорновол-Ткаченко // Новітня філологія. – Миколаїв : Вид-во ім. Петра Могили, 2005. – № 3 (23). – С. 53 – 59.
7. Шведова Н. Ю. Русский язык : Избранные работы / Н. Ю. Шведова. – М. : Языки славянской культуры, 2005. – 639 с.
8. Яроцька Г. С. Єдер О. С. Психолінгвістичні характеристики асоціативно-вербальної мережі лексем «ВЛАДА» та «ВЛАСТЬ» / Г. С. Яроцька, О. С. Єдер // Мова. – Одеса : Астропринт, 2014. – № 26. – С. 42 – 46.
9. Garner B. A. Black's Law Dictionary / B. A. Garner. – Abridged Version, West, 2010. – 1418 p. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://thelawdictionary.org/corruption/

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.