Cемантическая структура лексикона Григория Печорина в романе М. Лермонтова “Герой нашего времени”

Основний зміст статті

Виктория Рингевич

Анотація

У статті представлено теоретичні основи структури лексикону мовної особистості Григорія Печоріна в романі М. Лермонтова “Герой нашого часу”. Запропоновано чотириступеневу ієрархію диференціації слів у межах досліджуваного лексикону. За такого підходу виокремлено відповідні мікрокласи, що передбачають семантичні поля з уналежненими до них лексико-семантичними групами, конкретизовані певними підгрупами, які й завершують запропоновану ієрархічну схему. Під час дослідження встановлено, що лексикон персонажа вирізняється кількісною перевагою іменників над дієсловами, прикметників – над прислівниками.

Деталі статті

Як цитувати
Рингевич, В. (2019). Cемантическая структура лексикона Григория Печорина в романе М. Лермонтова “Герой нашего времени”. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 146-156. https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3700
Розділ
Лінгвістика і поетика тексту

Посилання

1. Земская Е. А. Особенности мужской и женской речи. Русский язык в его функционировании: коммуникативно-прагматический аспект : учеб. пособие / под ред. Е. Земской, Д. Шмелева. Москва : Наука, 1993. 219 с.
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Москва : Наука, 1987. 262 с.
3. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. Москва : Языки славянской культуры, 2004. 560 с.
4. Лексико-семантические группы русских глаголов : учеб. слов.-справ. / под общ. ред. Т.В. Матвеевой. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1988. 152 с.
5. Рынгевіч В.В., Васіленка К.М. Моўная асоба Ганны Карэнінай у літаратурным дыскурсе і кінадыскурсе. Вестник Минского государственноголингвистического ун-та. Серия 1.Филология. 2017. С.73–79.
6. Хашимов Р.И. Семантическое поле слов и его элементы. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. No4(46). Ч.2. С.209–213.
7. Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. Москва: Наука, 1974. 256 с.
8. ZalevskayaA. Interfacial theory of word meaning: a psycholinguistic approach. London: International Academy of Science and Higher Education, 2014. 188 p.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.