«ДІВКА БЕЗ КОСИ ЯК КІНЬ БЕЗ ГРИВИ» (НА МАТЕРІАЛІ ЗАХІДНОПОЛІСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ)

Зоряна Сергіївна Мацюк

Анотація


Мацюк З. С. «Дівка без коси як кінь без гриви» (на матеріалі західнополіської фразеологі).

У статті проаналізовано фразеологічні одиниці Західного Полісся, які характеризують зовнішній вигляд жінки та чоловіка, зокрема фраземи на позначення волосся. Простежено спільні та відмінні риси жінок і чоловіків в ареальному просторі досліджуваного регіону, що стосуються фразеосемантичного ряду «Волосся».

Ключові слова: опозиція, чоловік, жінка, фразема, Західне Полісся.

Мацюк З. С. «Девушка без косы как конь без гривы» (на материале захиднополесской фразеологии).

В статье проанализированы фразеологичные единицы Западного Полесья, которые характеризуют внешний вид женщины и мужчины, в частности их волосы. Прослежены общие и отличные черты женщин и мужчин в ареальном пространстве исследуемого региона, что касаются фразеосемантичного ряда «Волосы».

Ключевые слова: оппозиция, мужчина, женщина, фразема, Западное Полесье.

Matsyuk Z. S. «A girl without tress as a horse without a mane» (on material of Western Polessia phraseological units).

Phraseological units of Western Polissya, which characterize original appearance of «woman» and «man», are analysed in the article, in particular hairs. The general and distinctive features of women and men are traced in areal space of the explored region, that means the phraseosemantic row of «Hairs».

Key words: opposition, man, woman, frazema, Western Polessia.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.