Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

До друку приймаються статті з питань теорії педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, гендерної педагогіки, зарубіжної педагогіки, з питань експериментальної роботи в навчальних закладах, тощо.

На шпальтах альманаху учені, викладачі, докторанти, аспіранти, педагоги-практики загальноосвітніх навчально-виховних закладів І–ІІ і ІІІ–IV рівнів акредитації матимуть можливість висвітлити теоретичні й прикладні аспекти модернізації сучасної освіти.

В альманасі передбачаються такі рубрики:
 відкритий урок;
 питання експерту;
 методичний портфоліо;
 обговорюємо проблему;
 сторінки історії освіти Криворіжжя;
 гендерні студії;
 сучасний педагогічний словник;
 інформуємо;
 наші автори;
 сторінка для душі.

Робочі мови видання – українська, російська.

Структура статті:
Подані до друку матеріали мають відповідати тематиці журналу та сучасному стану  науки. Необхідним є дотримання вимог до наукових публікацій, визначених постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/, а саме:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор;
  • виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується авторська стаття;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
  • список використаних літературних джерел (складений відповідно до вимог ВАК
    (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.).


Запрошуємо до співпраці всіх небайдужих!
Наші контакти: Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний
університет», кафедра педагогіки, пр. Гагаріна, 54, індекс 50086.
Контактний телефон: (0564) 71-59-52, Іванова Вікторія Валентинівна.
e-mail: k_pedagogy@kdpu.edu.ua