ДОМIНАНТНИЙ КОНЦЕПТ ПОВIСТI Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «СМЕРТЬ»

Автор(и)

  • Катерина Протопопова Криворізький державний педагогічний університет http://orcid.org/0000-0001-6006-9681

DOI:

https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4545

Анотація

Стаття присвячена дослiдженню особливостей реалiзацiї концепту

«смерть» у повiстi Б. Антоненка-Давидовича «Смерть». Творчiсть кожного письменника можна вважати репрезентантом його фрагментарного досвiду, iндивiдуально-авторської свiдомостi, вiддзеркаленням тогочасної дiйсностi, картини свiту митця та iн. Зокрема, творчiсть Б. Антоненка-Давидовича можна розглядати як сукупнiсть концептiв. Концепти зароджуються шляхом пiзнавальної дiяльностi свiту й складаються з єдностi мови й культури, впливу суспiльства й традицiй та iн. й утворюють цiлiснiсть - концептосферу.

Танатологiчна проблема посiдає одне з чiльних мiсць у науковiй думцi. Її розглядають як екзистенцiйний феномен у фiлософiї iррацiоналiзму, пошук сенсу буття, вiдкриття нових горизонтiв, фiлософське й атеїстичне ставлення, заперечення вiчностi, протест проти свiту, соцiокультурний феномен та iн. Концепт «смерть» може виявлятися як стан невизначеностi, вiдчуття вiдрази та зневiри, психологiчної нестiйкостi, вiдчуження та неприйняття суспiльством, втрати власних життєвих орiєнтирiв, змiни переконань, невiдповiдностi очiкувань дiйснiстю, когнiтивного дисонансу, апатiї до життя, вбивства й жорстокостi та iн.

##plugins.generic.paperbuzz.metrics##

##plugins.generic.paperbuzz.loading##
Abstract views: 164 / PDF downloads: 198

Біографія автора

Катерина Протопопова, Криворізький державний педагогічний університет

аспiрантка кафедри української та зарубiжної лiтератур

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-19

Як цитувати

Протопопова, К. (2021). ДОМIНАНТНИЙ КОНЦЕПТ ПОВIСТI Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «СМЕРТЬ». Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 55–75. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4545

Номер

Розділ

Поетика літератур світу