ДОМIНАНТНИЙ КОНЦЕПТ ПОВIСТI Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «СМЕРТЬ»

Основний зміст статті

Катерина Протопопова
http://orcid.org/0000-0001-6006-9681

Анотація

Стаття присвячена дослiдженню особливостей реалiзацiї концепту


«смерть» у повiстi Б. Антоненка-Давидовича «Смерть». Творчiсть кожного письменника можна вважати репрезентантом його фрагментарного досвiду, iндивiдуально-авторської свiдомостi, вiддзеркаленням тогочасної дiйсностi, картини свiту митця та iн. Зокрема, творчiсть Б. Антоненка-Давидовича можна розглядати як сукупнiсть концептiв. Концепти зароджуються шляхом пiзнавальної дiяльностi свiту й складаються з єдностi мови й культури, впливу суспiльства й традицiй та iн. й утворюють цiлiснiсть - концептосферу.


Танатологiчна проблема посiдає одне з чiльних мiсць у науковiй думцi. Її розглядають як екзистенцiйний феномен у фiлософiї iррацiоналiзму, пошук сенсу буття, вiдкриття нових горизонтiв, фiлософське й атеїстичне ставлення, заперечення вiчностi, протест проти свiту, соцiокультурний феномен та iн. Концепт «смерть» може виявлятися як стан невизначеностi, вiдчуття вiдрази та зневiри, психологiчної нестiйкостi, вiдчуження та неприйняття суспiльством, втрати власних життєвих орiєнтирiв, змiни переконань, невiдповiдностi очiкувань дiйснiстю, когнiтивного дисонансу, апатiї до життя, вбивства й жорстокостi та iн.

Деталі статті

Як цитувати
Протопопова, К. (2021). ДОМIНАНТНИЙ КОНЦЕПТ ПОВIСТI Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «СМЕРТЬ». Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 55–75. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4545
Розділ
Поетика літератур світу
Біографія автора

Катерина Протопопова, Криворізький державний педагогічний університет

аспiрантка кафедри української та зарубiжної лiтератур

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.