Лексика мовної репрезентації емоції смутку (на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко)

Основний зміст статті

Наталя Анатоліївна Березовська-Савчук
https://orcid.org/0000-0003-1156-7128

Анотація

У статті проаналізовано суть лінгвістичного підходу до вивчення емоцій, представлено основні теоретичні підходи до категорійної природи емотивності та її місця в семантичній структурі слова; розглянуто основні класифікації лексики для мовної репрезентації емоцій; охарактеризовано особливості інгерентної й адгерентної емотивності мовних одиниць; виявлено особливості емоції «смуток»; встановлено специфічні особливості вербальної репрезентації емоції смутку мовними засобами на лексичному рівні.

Деталі статті

Як цитувати
Березовська-Савчук, Н. (2018). Лексика мовної репрезентації емоції смутку (на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко). Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 99-110. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.42
Розділ
Лінгвістика і поетика тексту
Біографія автора

Наталя Анатоліївна Березовська-Савчук, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

Література
1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка / И. В. Арнольд. – М. : Изд-во лит. на иностр. языках, 1959. – 352 с.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. − М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 c.
3. Березовська-Савчук Н. А. Синтаксичні засоби вираження емоції «смуток» (на матеріалі лірики Ліни Костенко) / Н. А. Березовська-Савчук // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного пед. ун-ту: зб. наук. праць. – Вип. 16. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. – С. 270–280.
4. Вавринюк Т. І. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) / Т. І. Вавринюк // // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного пед. ун-ту: зб. наук. праць. – Вип. 4. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2010. – С. 67–73.
5. Галкина-Федорук Е. М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке / Е. М. Галкина-Федорук // Сборник статей по языкознанию. – М. : Наука, 1958. – С. 103–124.
6. Костенко Л. Вибране / Л. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – 559 с.
7. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
8. Степанюк М. П. Репрезентація емоційного стану художнього персонажа в жіночому романі : лінгвокогнітивний і гендерний аспекти (на матеріалі романів Ш. Бронте та Е. Бронте) : дис. … канд. філол. наук / М. П. Степанюк. – Херсон, 2016. – 242 с.
9. Телия В. Н. Механизмы экспрессивной окраски языковых единиц / В. Н. Телия // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. – М. : Наука, 1991. – С. 36–66.
10. Финкель А. М. Современный литературный русский язык : [учебное пособие] / А. М. Финкель, Н. М. Баженов. – К. : Рад. шк., 1951. – 540 с.
11. Шаховский В. И Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В. И. Шаховский. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1987. – 188 с.
12. Шмелёв Д. Н. Современный русский язык. Лексика / Д. Н. Шмелёв. – М. : Просвещение, 1977. – 335 с.
13. Шорин С. В. Некоторые средства и способы реализации эмотивности в художественном тексте / С. В. Шорин // Текст и его категориальные признаки – К. : КГПИИЯ, 1989. – С. 151–156.
14. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache / E. Riesel. – M. : Verlag für fremdsprachige Literatur, 1999. – S. 111–116.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.