Сутнiсть i змiстовна характеристика структурно-функцiональних компонентiв комунiкативної компетентностi вчителя

Основний зміст статті

Олександра Сергiївна Соколовська

Анотація

Анотацiя. У статтi здiйснений аналiз теоретичних засад проблеми
комунiкативної компетентностi як iнтегративного утворення
особистостi майбутнього вчителя. Представлено варiативнiсть
визначення поняття «комунiкативна компетентнiсть». Розглянуто
рiзнi пiдходи науковцiв до розкриття сутностi i змiсту означеного
феномену. Визначено основнi структурно-функцiональнi компоненти
комунiкативної компетентностi (гностичний, мотивацiйно-цiннiсний,
операцiйно-дiяльнiсний, рефлексивний, особистiсний, емоцiйновольовий) та подано їх змiстовну характеристику. За результатами
теоретичного аналiзу означено комунiкативну компетентнiсть
як систему внутрiшнiх резервiв особистостi, необхiдних для
комунiкативної дiї в мiжособистiснiй взаємодiї.

Деталі статті

Як цитувати
Соколовська, О. (2020). Сутнiсть i змiстовна характеристика структурно-функцiональних компонентiв комунiкативної компетентностi вчителя. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 110-118. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3911
Розділ
Розділ III
Біографія автора

Олександра Сергiївна Соколовська, Криворiзький державний педагогiчний унiверситет

студент факультету дошкiльної та технологiчної освiти

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.