Специфіка спектрів видів полірегіональної групи ареалів угруповань рослин техногенних екотопів

Автор(и)

  • Я. В. Маленко Криворізький державний педагогічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v3i.6814

Анотація

Сучасний комплексний аналіз складу угруповань організмів - своєрідна призма, що відбиває численні пристосувальні особливості організмів до існування та виживання в певних умовах середовища. Він базується на таких фундаментальних принципах, як: багаторівневість організації живого; множинність систем; не лінійність та мультиспрямованість еволюції; субстанційність та функціональність єдності живого. Розробка теорії еколого- таксономічних спектрів стала суттєвим етапом розширення можливостей багатоцільового вивчення рослинних угруповань. Застосування основних положень та принципів цієї теорії у поєднанні з хорологією дозволяє отримувати різнопланові характеристики рослинних угруповань, як арени існування, розвитку та розподілу організмів різних таксонів, життєвих форм, фітохоріономічних (хорологічних чи ареалогічних) груп на фоні специфічних умов, простору та часу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 67 / PDF downloads: 21

Біографія автора

Я. В. Маленко, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат біологічних наук, завідувач кафедри ботаніки та екології

Посилання

Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР / А.Л. Бельгард. - Киев: Изд-во Киев. гос. ун-та, 1950. - 263 с.

Бурда Р.И. Антропогенная трансформация флоры / Р.И. Бурда. - Киев: Наукова думка, 1991. - 168 с.

Голубев В.Н. Эколого-биологические особенности травянистых растений и растительных сообществ лесостепи / В.Н. Голубев. - Москва: Наука, 1965. - 288 с.

Кондратюк Е.Н. Конспект флоры юго-востока Украины / Е.Н. Кондратюк, Р.И. Бурда, В.М. Остапко. - Киев: Наукова думка, 1985.-272 с.

Корчагин A.A. Видовой (флористический) состав растительных сообществ и методы его изучения / A.A. Корчагин // Полевая геоботаника. - Москва, Ленинград: Наука, 1964. - Т. 3. - С.39-62.

Корчагин A.A. Внутривидовой (популяционный) состав растительных сообществ и методы его изучения / A.A. Корчагин // Полевая геоботаника. - Москва, Ленинград: Наука, 1964. - Т. 3. - С. 63-131.

Лавренко Е.М. Растительные сообщества и их классификация / Е.М. Лавренко // Ботан. журн.- 1982. - 67, №5. - С. 572-580.

Левина P.E. Способы распространения плодов и семян / P.E. Левина. - Москва: Изд-во МГУ, 1957. - 358 с.

Маленко Я.В. Ареалогічний склад та способи поширення видів рослинних угруповань відвальних урочищ Кривбасу /Я.В. Маленко Екологія та ноосферологія. - 1999. - т.8, №4. - С.31-36.

Маленко Я.В. Особливості таксономічного та екологічного складу рослинних угруповань відвалів південно-західної зони Кривбасу: дис. к.б.н.: спец. 03.00.16: Екологія / Я. Дніпропетровськ, 2001. - 357 с.

Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. - Киев: Наукова думка, 1987. - 548 с.

Понятовская В.М. Учет обилия и особенности размещения видов в естественных растительных сообществах/ В.М. Понятовская // Полевая геоботаника.- Москва; Ленинград: 1964. - Т.З. - С. 209-299.

ГТродромус растительности Украины / Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Дубына Д.В. и др. / Отв. Ред Малиновский К.А., АНУССР, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. - Киев: Наукова думка, - 1991. - 272 с.

Протопопова В.В. Адвентивні рослини лісостепу і степу України / В.В. Протопопова. - Київ: Наукова думка, 1973. - 192 с.

Протопопова В.В. Синантропная флора Украины и пути ее развития / В.В. Протопопова - Киев: Наукова думка, 1991. - 204 с.

Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений / И.Г. Серебряков. - Москва: Высшая школа, 1962. - 379с.

Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение / И.Г. Серебряков // Полевая геоботаника.-Москва; Ленинград: Наука, 1964. - Т.З. - С. 146-205.

Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів: Монографія/В.В. Тарасов.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - 276 с.

Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли / А.Л. Тахтаджян. - Ленинград: Наука, 1978. - 247 с.

Толмачев А.И. Введение в географию растений / А.И. Толмачев. - Ленинград: ЛГУ, 1974. - 274 с.

Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР / С.К. Черепанов. - Ленинград: Наука, 1981.-510 с.

Хорология флоры Украины / Барбарич А.И., Доброчаева Д.Н., Дубовик О.Н. и др. - Киев: Наукова думка, 1986. - 272 с.

Шанда В.1. Теоретичні проблеми екології та біогеоценології: монографія / В.ї. Шанда. - Кривий Ріг: Вид-во Р.А.Козлов, 2013. - 247с.

Шанда В.І. Аналіз таксономічного складу угруповань рослинних організмів - першооснова їх багатоспрямованого вивчення / В.І. Шанда, Я.В. Маленко // Вісник Дніпропетровського державного ун-ту. Сер. біологія, екологія.- 2000.-ВИП.7.-С. 14-19.

Downloads

Опубліковано

2018-04-12

Як цитувати

Маленко, Я. В. . (2018). Специфіка спектрів видів полірегіональної групи ареалів угруповань рослин техногенних екотопів. Екологічний вісник Криворіжжя, 3, 8–23. https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v3i.6814

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають