Голосова поведінка українців і білорусів: особливості комунікативного мовчання (на матеріалі фразеології)

Основний зміст статті

Ганна Глебівна Демиденко
https://orcid.org/0000-0003-1494-2536

Анотація

У статті розглянуто явище комунікативного мовчання як специфічного компонента невербальної поведінки загалом. Визначено, що семантичне навантаження мовчання ідентифікується в конкретних ситуаціях, у яких прослідковується комунікативна компетенція особи в соціумі. Загальні моделі голосової поведінки пов’язані з національно-культурними традиціями й стереотипами в певному мовному колективі. Фраземи на позначення мовчання фіксують надбання соціально-культурного досвіду українців і білорусів, процес зміни комунікативних ролей мовців. Звернено увагу на фразеологізацію процесу припинення мовної взаємодії, зважаючи на анатомо-фізіологічні можливості мовного апарату людини. Простежено асоціативні зв’язки проаналізованих стійких виразів з явищами припинення життя – могилою, труною, як ознакою абсолютного мовчання і тиші. Зіставний аналіз українських і білоруських фразеологізмів-виразників мовчання засвідчує паралелізм їхньої семантики та форми; їх простір репрезентовано соматизмами: язик, рот, губи / вуста, горло, зуби.

Деталі статті

Як цитувати
Демиденко, Г. (2018). Голосова поведінка українців і білорусів: особливості комунікативного мовчання (на матеріалі фразеології). Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 16-25. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.33
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць
Біографія автора

Ганна Глебівна Демиденко, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

1. Анохіна Т. О. Семантизація категорії мовчання в англомовному художньому дискурсі : [монографія] / Т. О. Анохіна. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 160 с.
2. Демиденко Г. Г. Фонаційні фразеологізми як характеристика манери висловлюватися (особливості фонації, голосу, інтонації) / Г. Г. Демиденко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного пед. ун-ту : зб. наук. праць. – Вип. 5 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – С. 18–24.
3. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : [словник-довідник] / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.
4. Лепешаў І. Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы : у 2-х т. / І. Я. Лепешаў. – Мінск : БелЭн, 2008. – Т. 1. – 672 с.
5. Лепешаў І. Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы : у 2-х т. / І. Я. Лепешаў. – Мінск : БелЭн, 2008. – Т. 2. – 704 с.
6. Осіпова Т. Ф. Невербальна комунікація в пареміях : прагматика мовчання / Т. Ф. Осіпова // Studia Ukrainica Posnaniensia, vol. I : 2013, Adam Mickiewicz University Press, Poznań. – С. 138–142.
7. Словник української мови : в 11-и т. / [за ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наукова думка, 1980. – Т. 11. – 669 с.
8. Словник фразеологізмів української мови / [уклад. В. М. Білоноженко та ін.]. – К. : Наукова думка, 2003. – 1104 с.
9. Ужченко В. Д. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – [6-е вид., перероб. й доп.]. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2013. – 552 с.
10. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў / І. Я. Лепешаў. – Мн. : БелЭн, 2004. – 448 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.