Про козаченьків і воріженьків: семантичні аспекти деривації

Основний зміст статті

Наталія Миколаївна Малюга
https://orcid.org/0000-0001-7956-6987

Анотація

У статті йдеться про словотвірні засоби вираження демінутивності у фольклорних текстах, проаналізовано стилістично марковані одиниці з суфіксами демінутивності в українських народних піснях і думах. Здійснено лексико-семантичну диференціацію іменників із значенням об’єктивної зменшеності. Досліджено особливості функціонування безеквівалентних демінутивів, утворених від основ негативної семантики. Задля правильного тлумачення функції морфеми з модифікаційним демінутивним значенням рекомендовано вдаватися до прийому контекстного аналізу.

Деталі статті

Як цитувати
Малюга, Н. (2018). Про козаченьків і воріженьків: семантичні аспекти деривації. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 68-90. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.40
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць
Біографія автора

Наталія Миколаївна Малюга, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

1. Виноградова В. Н. Словообразование и аксиология / В. Н. Виноградова // Відображення історії та культури народу в словотворенні : Доповіді ХІІ Міжнародної наукової конференції Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів / Упоряд. та наук. ред. Н. Ф. Клименко і Є. А. Карпіловської. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 60–66.
2. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень / В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 2001. – № 1. – С. 48–63.
3. Олексенко В. Лексико-семантична диференціація іменників із значенням об’єктивної зменшеності / В. Олексенко // Лінгвістика : Зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 146–153.
4. Руда Н. В. Категорія демінутивності в українській мові : етнопсихолінгвістичний аспект [Електронний ресурс ] / Режим доступу : www.philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2
5. Руда Н. Категорія демінутивності в українській мові (формально-семантичний аспект) / Н. Руда // Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Серія Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2013. – № 24. – С. 41–43.
6. Сагач Г. М. Морфолого-стилістичні особливості емоційних суфіксів іменників чоловічого роду: -ок, -ик, -чик, -ець, -очок, -ечок, -ичок / Г. М. Сагач // Мовознавчі студії / відп. ред. Г. М. Колесник ; АН СССР Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1976. – С. 7–11.
7. Храмова В. До проблеми української ментальності : Замість передмови / В. Храмова // Українська душа : зб. наук. пр. – Київ : Фенікс, 1992. – С. 3–35.
НПБ – Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича / упорядк. і склали примітки О. І. Дей та О. С. Романець ; вст. стаття О. С. Романця. – К. : Музична Україна, 1968. – 222 с.
УНД – Українські народні думи та історичні пісні : зб. [для серед. та ст. шк. віку] / упоряд., приміт. О. М. Таланчук ; Передм. Б. П. Кирдана ; Худож. К. О. Музика. – К. : Веселка, 1990. – 239 с.
УНП – Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського / Упоряд., текстологічна інтерпретація і коментарі О. І. Дея. – К. : Наукова думка, 1974. – 781 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.