До теорії cукцесій

Автор(и)

  • Я.В. Маленко Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»

DOI:

https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v1i0.6285

Анотація

Природне формування рослинних угруповань є крупною екологічною проблемою, котра вивчається та осмислюється з різних позицій наукового бачення. Незаперечної актуальності вона набуває у сучасний період розвитку суспільства, що спряжений з різноманітними порушеннями цілісності та суцільності «плівки життя», виникненням низькопродуктивних і майже безплідних ландшафтів. Техногенні екотопи формуються в результаті промислово-індустріальної діяльності людини і не мають природних аналогів. Пізнання сукцесійних особливостей природного розвитку угруповань цих земель, де грунт і рослинність частково чи повністю зведені або захоронені під насипами різних промислових відходів, в тому числі й гірських порід, що виносяться на поверхню грунту при відкритому видобутку корисних копалин, є першечерговим завданням теоретичних та практичних польових досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 90 / PDF downloads: 74

Біографія автора

Я.В. Маленко, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»

доцент кафедри ботаніки та екології, кандидат біологічних наук

Посилання

Александрова В.Д. Изучение смен растительного покрова / В.Д. Александрова // Полевая геоботаника. - М.; Л.: Наука, 1964, - Т.З. - С. 300-447.

Быков Б.А. Г еоботаника / Б.А. Быков. - Алма-Ата: Наука КазССР, 1978. - 288 с.

Василевич В.И. Очерки теоретической фитоценологии/ В.И. Василевич. - Л. :Наука, 1983. - 347 с.

Вернадский В.И. Биосфера / Владимир Иванович Вернадский. - Л.: Госхимиздат, 1926. - 146 с.

З. Воронов А.Г. Геоботаника / А.Г. Воронов. - М.: Высшая школа, 1963. - 374 с.

Лавренко Е.М. Основные закономерности растительных сообществ и пути их изучения / Е.М. Лавренко // Полевая геоботаника. - М.; Л.: Изд-во АНСССР, 1959. - Т. 1. - С. 1З-7З.

Логгинов В.Б. Антропогенная имитация естественных лесных микросукцессий / В.Б. Логгинов // V респ. конф. но нробл. аллелопатии. - К.: Наукова думка. - 1982. - С. 5З-ЗЗ.

Мак-Дуголл В.Б. Экология растений / В.Б. Мак-Дуголл. - М.: Учпедгиз, 1935. - 212 с.

Маленко Я.В. Особливості таксономічного та екологічного складу рослинних угруповань відвалів південно-західної зони Кривбасу [Рукопис]: дис. к.б.н.: спец. 03.00.16: захищена 25.04.2001; затв 13.06.2001 / Я.В. Маленко; Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ, 2001. - 357 с.

Марков М.В. Общая геоботаника / М.В. Марков. - М.: Высшая школа, 1962. - 450 с.

Миркин Б.М. Толковый словарь современной фитоценологии / Б.М. Миркин, Г.С. Розенберг. - М.: Наука, 1983. - 133 с.

12.Миркин Б.М. Современная наука о растительности/ Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, А.И. Соломещ. - М.: Логос, 2001. - 264с.

Миркин Б.М. О сукцессиях растительных сообществ / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова// Экология. - 1984. - №6. - С. 3-12.

Мордкович В.Г. Очерк сукцессионных проблем /В.Г. Мордкович // Изв. СО АНСССР. Сер. биол.наук. - 1988. - №>6, вып.1. - С. 13-24.

З. Пианка Э. Эволюционная экология/ Э. Пианка. - М.: Мир, 1981. - 400с.

Работнов Т.А. Фитоценология/ Т.А. Работнов. - М.: Изд-во МГУ, 1978. - 384с.

Работнов Т.А. Экспериментальная фитоценология/Т.А. Работнов.-М.:Изд-во МГУ, 1987.-160с.

Разумовский С.М. Закономерности динамики биоценозов /С.М. Разумовский. - М.: Наука, 1981. -231с.

Раменский Л.Г. Введение в комплексное почвенно-ботаническое исследование земель/ Л.Г.Раменский. - М.: Сельхозгиз, 1938. - 620с.

Сукачев В.Н. Идея развития в фитоценологии/ В.Н. Сукачёв// Сов. бот.-1942. - №1-3. - С. 5-17.

Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы / Р. Уиттекер. - М.: Прогресс, 1980. - 328с.

Хархота А.И. Флора техногенных экотопов /А.И. Хархота// Материалы совещания «Проблемы изучения синантропной флоры СССР». - М.: Наука. - 1989. - С. 19-21.

Шанда В.І. Формування та розвиток рослинних угруповань порушенних земель /В.И. Шанда, Я.В. Маленко// Матеріали II Всеукраїнської конф. «Охорона довкілля : екологічні, освітянські, медичні аспекти» (8-9 грудня 1998р., м. Кривий Ріг). - Кривий Ріг: КДПІ. - 1998. - частина III. - С. 15-32. DOI: https://doi.org/10.31812/123456789/4918

Шанда ВІ. Теоретичні проблеми екології та біогеоценології: монографія / В1 Шанда. - Кривий Ріг: Вид-во Р.А.Козлов, 2013. - 247 с. DOI: https://doi.org/10.31812/123456789/4871

Шенников А.П. Введение в геоботанику / А.П. Шенников. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. - 447 с.

Ярошенко П.Д. Геоботаніка / П.Д. Ярошенко. - М.; Л. : Изд-во АНСССР, 1961. - 474 с.

Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. J. Braun-Blanquet // Grundzuqe der Vegetationskunde. - Wien.2 Aufl, 19З1. - 631 p.

Clements F. E. Plant succesion md indicators F. E. Clements.-New York: Hatner Press, 1973. - 4З3 p.

Downloads

Опубліковано

2015-12-14

Як цитувати

Маленко, Я. (2015). До теорії cукцесій. Екологічний вісник Криворіжжя, 1, 20–26. https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v1i0.6285

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>