Динаміка як стан руху, хід розвитку, спосіб відображення темпоральної складності процесів, систем

Автор(и)

  • Я.В. Маленко Криворізький державний педагогічний університет
  • К.О. Миснік Криворізький державний педагогічний уніве

DOI:

https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v3i.6819

Анотація

Безкомпромісна гострота, глибина та універсальний характер проблеми розвитку ініціюють різноспрямовані дослідження цього феномену матеріальної та духовної реальності, людського буття, життя, Всесвіту. Обговорення цього поняття розгортається в сучасній науці на усіх рівнях і стосовно всіх сфер об’єктивного світу на основі багатоманіття поглядів, множини підходів до осмислення. Попередній аналіз дозволив нам трактувати розвиток як спрямовані, необоротні, закономірні зміни, пов’язані зі збігом у просторі та часі необхідних кількостей випадковості та природно визначеної сутності, що виявляється у нескінченній, варіантній множині системних новоутворень. Сучасне бачення світу, спроби розуміння процесів розвитку і, зокрема, розвитку рослинності актуалізують його подальші дослідження з позицій різних концепцій, підходів, категорій, понять.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографії авторів

Я.В. Маленко, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат біологічних наук завідувач кафедри ботаніки та екології 

К.О. Миснік, Криворізький державний педагогічний уніве

студентка природничого факультету

Посилання

Болдачёв A.B. Темпоральность и философия абсолютного релятивизма / A.B. Болдачёв. - Москва: ЛЕНАНД, 2011. - 224 с.

Быков Б.А. Экологический словарь / Б.А. Быков.- 2 изд. доп. - Алма-Ата: Наука, 1988.- С . 181.

Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой и живой природе / В.И. Вернадский. - Москва: Наука, 1975.- 176с.

Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х томах / Г.В. Лейбниц. - Москва: Мысль, 1982. - Т. 1.- С . 346.

Маленко Я.В. Розвиток - феномен буття, життя, людського інтелекту / Я.В. Маленко, К.О. Шуліка / Екологічний вісник Криворіжжя: збірник наукових та науково-методичних праць / головний редактор В.М. Савосько. - Кривий Ріг: ДВНЗ “КДПУ”, 2016. - Вип.2. - С.21-32.

Миркин Б.М. Толковый словарь современной фитоценологии / Б.М. Миркин, Г.С. Розенберг. - Москва: Наука, 1983. - 133с.

Миркин Б.М. Современная наука о растительности/ Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, А.И. Соломещ. - Москва: Логос, 2001. - 264с.

Ницше Ф.В. Так говорил Заратустра: Пер. с нем. Ю.М. Антоновского / Ф.В. Ницше. - Москва: МГУ, 1990. - С. 69.

Ожегов М.И. Толковый словарь русского языка / М.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - Москва: Азбуковник, 1998. - С. 166.

Популярный биологический словарь / Н.Ф. Реймерс. - Москва: Наука, 1990.- С . 148.

Словарь иностранных слов / глав. ред. Ф.Н. Петров. - Москва: ОГИЗ-ГИС, 1942.- С . 209.

Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. - Київ, Головна редакція УРЕ, 1977. — С. 211.

Структура та розвиток культурфіто ценозі в Криворіжжя / [Е.О. Євтушенко, В.І. Шанда, В.М. Савосько, Я.В. Маленко та ін.]; за ред. Е.О.Євтушенка, В.М. Савоська. - Кривий Ріг: Діонат, 2017. - С . 35-54.

Туркин Л.Г1. Развитие как процесс обновления материи / Л.П. Туркин // Категории диалектики. Диалектика прогрессивного развития: [сб. научн. работ / ред. Е.Ф. Шамес, общ. ред. И.Я. Лойфман]. - Свердловск: УралГУ, 1976. - С. 24-31.

Шанда B.I. Теоретичні проблеми екології та біогеоценології / В.I. Шанда. - Кривий Ріг: Вид-во P.A. Козлов, 2013. - 247 с.

Шенников А.П. Введение в геоботанику / А.П. Шенников. - Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1964. - С. 14.

Downloads

Опубліковано

2018-04-12

Як цитувати

Маленко, Я. ., & Миснік, К. . (2018). Динаміка як стан руху, хід розвитку, спосіб відображення темпоральної складності процесів, систем. Екологічний вісник Криворіжжя, 3, 23–29. https://doi.org/10.31812/ecobulletinkrd.v3i.6819

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>