Когнітивно-прагматичний потенціал аудіальних перцептивів у поетичному мовленні Василя Стуса

Автор(и)

  • Жанна Василівна Колоїз Криворізький державний педагогічний університет https://orcid.org/0000-0003-3670-2760

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.45

Ключові слова:

аудіальний перцептив, перцептивна лексика, перцептивний модус, когнітивний образ ситуації слухового сприймання, поетичне мовлення

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність і перспективність наукових студій у царині сенсорної, або перцептивної, лінгвістики. Акцентовано на так званій перцептивній лексиці, яка ілюструє ті чи ті відчуття, що локалізуються у свідомості через органи чуття – зір, слух, нюх, смак, дотик – відповідні «канали зв’язку» кожної людини зі світом. Досліджено когнітивно-прагматичний потенціал аудіальних перцептивів як структурних елементів поетичного тексту Василя Стуса. Установлено смислове навантаження аудіальних чуттєвих образів у поетичному мовленні. Виявлено ядерні лексеми (передусім дієслова та віддієслівні іменники), що репрезентують та увиразнюють когнітивні образи ситуації слухового сприймання. З’ясовано структурні елементи когнітивного образу ситуації слухового сприймання. Репрезентовано суб’єкти / об’єкти слухового сприймання з позицій колективного досвіду й авторського світобачення.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографія автора

Жанна Василівна Колоїз, Криворізький державний педагогічний університет

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету

Посилання

Березовська-Савчук Н. А. Синтаксичні засоби вираження емоції «смуток» (на матеріалі лірики Ліни Костенко) / Н. А. Березовська-Савчук // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного пед. ун-ту : зб. наук. праць. – Вип. 16. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. – С. 270–280.

Булюбаш А. Ю. Модусы перцепции и способы их языковой объективации в поэтической модели мира И. А. Бунина и Н. А. Заболоцкого : дис. …канд. филол. наук / А. Ю. Булюбаш. – Армавир, 2017. – 261 с.

Ігнатьєва С. Є. Функціональні окреслення сенсорної лексики у щоденниковому дискурсі / С. Є. Ігнатьєва // Вісник Запорізького національного ун-ту : Філологічні науки. – 2012. – № 1. – С. 207–211.

Мещерякова О. А. Семантика перцепции в аспекте художественной когниции И. А. Бунина : дис. … д-ра филол. наук / О. А. Мещерякова. – Елец, 2011. – 457 с.

Савчук Г. О. «Вихід у чорне» : чорний колір у збірці «Палімпсести» В. Стуса / Г. О. Савчук // Актуальні проблеми слов’янської філології : зб. наук. ст. – К.; Ніжин : «Аспект-Поліграф», 2006. – Вип. 11: Лінгвістика і літературознавство. – Ч. 2. – С. 324–331.

Симоненко Т. О. Символіка кольорів та їх відтінків у поетичній мові В. Стуса / Т. О. Симоненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1014/content/symonenko.pdf

Стус Д. Василь Стус : життя як творчість / Дмитро Стус. – [3-є вид.]. – К. : Дух і літера, 2015. – 384 с.

Стус В. Твори : у 4-х т., 6-и кн. / Василь Стус. – Львів : ВС «Просвіта», 1994–1999. – Т. 1–3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://1576.ua/books/2990

Харченко В. К. Лингвосенсорика : Фундаментальные и прикладные аспекты / В. К. Харченко. – М. : Либроком, 2012. – 216 с.

Харченко В. К. Сенсорная лингвистика [Электронный ресурс] / В. К. Харченко. – 2008. – Режим доступа : http://hdl.handle.net/123456789/284 10

Downloads

Опубліковано

2018-04-02

Як цитувати

Колоїз, Ж. В. (2018). Когнітивно-прагматичний потенціал аудіальних перцептивів у поетичному мовленні Василя Стуса. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 17, 134–153. https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.45

Номер

Розділ

Лінгвістика і поетика тексту

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>