Прийом різнопланової (кількапланової) актуалізації в афористичному тексті

Основний зміст статті

Жанна Колоїз

Анотація

У статті акцентовано на дискусійному характерові основних лінгвістичних параметрів афоризму; осмислено підходи до потрактування поняття “афористичний текст”. Наголошено на пошуках оригінальних механізмів актуалізації інтертекстуальних зв’язків і системних відношень, що пов’язано з актуалізацією як реалізацією потенційних властивостей мовних елементів у мовленні. Маніфестовано різнобій у витлумаченні понять “актуалізація” загалом та “подвійна актуалізація” зокрема. Запропоновано термін “різнопланова, або кількапланова, актуалізація”, яку кваліфіковано як індивідуально-авторський спосіб організації плану вираження, відбір та контамінація автоматизованих мовних засобів, які в одних і тих же контекстних умовах маніфестують різні (експліцитний та імпліцитний) смисли (план змісту), що, своєю чергою, сприяє створенню ефекту привабливості, викликає інтерес, захоплення, відкриває цікаві інтерпретувальні можливості.

Деталі статті

Як цитувати
Колоїз, Ж. (2019). Прийом різнопланової (кількапланової) актуалізації в афористичному тексті. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 20, 55-72. https://doi.org/10.31812/filstd.v20i0.3692
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць

Посилання

1. Болотнолва Н.С. Коммуникативная стилистика текста : словарь-тезаурус. Москва : Флинта : Наука, 2009. 384 с.
2. Ваганова Е.Ю. Афоризм как тип текста в аспекте интертекстуальности: на материале немецкого языка: дис... канд. филол. наук : 10.02.04. Калининград, 2002. 261 с.
3. Гавренек Б.Задачи литературного языка и его культура. Пражский лингвистический кружок. Москва : Прогресс, 1967. С.338–377. URL: https://sci.house/obschaya-lingvistika-scibook/gavranek-zadachi-literaturnogo-yazyika-ego-106443.html
4. Дудик П.С. Стилістика української мови : навч. посіб. Київ :ВЦ“Академія”, 2005. 368с.
5. Землянская Е.В. Структурно-семантические и функциональные особенности стилевой интертекстуальности в англоязычном афоризме : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2004. 18с.
6. Иванов Е.Е. Лингвистика афоризма. Могилев: МГУ имени А.А.Кулешова, 2016. 156 с.
7. Иванов Е.Е. О понятиях “афористический текст”, “афористичность (афоризация) речи” и “афористический стиль”.Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. Серия 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. 2006. No3 (49). С.76–79.URL: https://libr.msu.by/bitstream/123456789/521/1/173m.pdf
8. КовтунецьО.Актуалізаціяякінноваційнийпроцесулексико-семантичній системі сучасної української літературної мови. Українська мова. 2016. No3. С.90–104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2016_3_9
9. Колоїз Ж.В. Афоризми Ліни Костенко як транслятори загальнолюдських цінностей і національних пріоритетів. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2014. Вип.11. С.210–232.
10. Колоїз Ж.В., Малюга Н.М., Шарманова Н.М. Українська пареміологія : навч. посіб. 2-е вид., стереотип. Кривий Ріг : ДВНЗ “КНУ”, 2014. 349с.
11. Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підручник. Київ : ВЦ “Академія”, 2003. 464с.
12. Мукаржовский Я. Литературный язык и поэтический язык. Пражский лингвистический кружок. Москва : Прогресс, 1967. С.406–431. URL: https://sci.house/obschaya-lingvistika-scibook/mukarjovskiy-literaturnyiy-yazyik-poeticheskiy-106446.html
13. Наличникова И.А. Афоризм как жанр, малоформатный текст и универсальное высказывание. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2016. No4 (58): в 3-х ч. Ч.3. С.121–123. URL: www.gramota.net/materials/2/2016/4-3/33.html
14. Струганець Л.В. Процеси актуалізації та пасивізації лексико-семантичних засобів в українській літературній мові кінця ХХ століття. Слово. Стиль. Норма: зб. наук. пр. Київ, 2002. С.53–57.
15. Тулузакова О.Г. Актуалізація лексики: стан дослідження проблеми. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія : Філологія. Мовознавство. 2015. Т.255. Вип.243. С.92–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2015_255_243_19
16. Українська мова : Енциклопедія / редкол. В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. Київ : Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 2000. 750с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.