Editorial Team

Editor-in-Chief:
Yaroslav Shramko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Orcid: 0000-0003-4843-0328, Web of Science ResearcherID: K-8501-2017; Scopus Author ID: 15081138900

Email: shramko@rocketmail.com

 
Editoral board:

Andriy Dakhniy, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Orcid: 0000-0001-6060-1885

Email: a-dakhniy@ukr.net

 

Inna Golubovych, Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine

Orcid: 0000-0003-3459-3417, Researcher ID: 0000-0003-3459-3417

Email: golubinna17@gmail.com


Natalia Kudriavtseva, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Orcid: 0000-0001-7641-9543, Scopus Author ID: 57191324400; Web of Science ResearcherID: AAN-1095-2020 

 Email: natkudriavtseva@gmail.com


Svitlana Kutsepal, Poltava Law Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Orcid: 0000-0003-3804-6031, Researcher ID: Q-9334-2017, Scopus Author ID: 56310224400

Email: svetlanakutsepal@gmail.com


Chris Lorenz, Ruhr University Bochum, Germany

Scopus Author ID: 7103392952

Email: cfg.lorenz@gmail.com


João Marcos, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Brazil

Orcid: 0000-0003-2601-8164, Web of Science ResearcherID: A-2774-2013 , Scopus Author ID: 7103057519

Email: jmarcos@math.ist.utl.pt

 

Vadim Menzhulin, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Orcid: 0000-0002-8136-0600, Researcher ID: G-2306-2019, Scopus Author ID: 57194640162

Email: vadim.menzhulin@ukma.edu.ua


Dmytro Sepetyi, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Orcid: 0000-0003-2110-3044, Researcher ID: Q-9334-2017, Scopus Author ID: 57195280720

Email: dsepetij@ukr.net

 

Iryna Khomenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Orcid: 0000-0003-3522-2271, Researcher ID: Q-6783-2018

Email: khomenkoi.ukr1@gmail.com


Dmytro Shevchuk, National University Ostroh Academy, Ukraine

Orcid: 0000-0001-5609-2600, Researcher ID: AAD-4431-2020, Scopus Author ID: 57194796463

Email: dmytro.shevchuk@oa.edu.ua