Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  • Це подання містить наукові результати, які володіють елементами новизни і мають науковий інтерес.
  • Це подання є власним оригінальним доробком автора, або власним перекладом оригінальної роботи іншого автора.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (якщо інше експліцитно не зазначено у супровідному листі до редакції, або у спеціальній примітці до статті).

1. Тематична спрямованість. Науковий філософський журнал «Актуальні проблеми духовності» публікує оригінальні дослідницькі статті з усіх галузей філософського знання. Журнал орієнтований на залучення здобутків сучасної аналітичної філософської думки до проблемного кола вітчизняної філософі. Редакційна рада схвалює публікації українських перекладів статей закордонних авторів, які репрезентують актуальні або класичні філософські дослідження, за умов дотримання авторських прав та за згодою авторів.

2. Терміни публікації. Періодичність виходу журнал – один том на рік. Статті для поточного випуску приймаються до 1 травня відповідного року. У червні-липні відбувається процедура рецензування надісланих матеріалів, за підсумками якої здійснюється відбір статей для публікації та їх редагування. Журнал виходить друком в жовтні-листопаді кожного року.

3. Поширення текстів. Публікація у журналі є безкоштовною. Журнал видається у паперовому варіанті та надсилається до всіх центральних бібліотек України. Журнал поширюється через мережу Інтернет шляхом публікації повних текстів статей на сайті журналу.

4. Подання публікацій. До публікації приймаються статті, написані в форматі Microsoft Word або сумісних з ним, шрифт Times New Roman – 14; інтервал – 1,5. Написання власних імен подавати згідно чинного українського правопису (див.: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/). Оформлення літератури здійснюється згідно одного з чинних стандартів. Допускається також оформлення посилань у підсторінкових примітках без укладання загального списку літератури. Обсяг статті – не менше 10 сторінок (20-25 тис. знаків). Мова публікації – українська, англійська. Статті на інших мовах можуть бути також прийняті до друку як виняток.

Публікації приймаються в електронному варіанті на поштову скриньку збірника akprod6@gmail.com або через форму подання на сайті журналу http://journal.kdpu.edu.ua/apm/.

До статті обов’язково додаються відомості про автора, в яких необхідно українською та англійською мовами вказати прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посаду, науковий ступінь, наукове звання, контактну адресу, адресу електронної пошти, контактний телефон.

5. Анотація та ключові слова. До статті подається анотація українською та англійською мовами обсягом до 150 слів, ключові слова українською та англійською мовами (5-10 слів).