Ціннісні засади та освітні орієнтири «відкритого суспільства»

Основний зміст статті

Andrii Abdula
Ivan Abdula

Анотація

Стаття присвячена проблематицi «вiдкритого суспiльства», його цiнностей i їх реалiзацiї в освiтi. Акцентовано значення цiєї концепцiї в контекстi розробки ключових проблем сучасної фiлософiї. Розглянуто систему iдеалiв i норм «вiдкритого суспiльства», обґрунтовано їх взаємозв’язок з принципами рацiональностi. Проаналiзовано функцiонування цiннiсних орiєнтирiв освiтньої системи та можливостi її реформування на засадах критичного рацiоналiзму. Окреслено проблеми методологiї соцiальних реформ, державного контролю над освiтою; розповсюдження антиегалiтарних тенденцiй в суспiльствi; регулювання освiтнього процесу; упровадження особистiсно-орiєнтованого пiдходу в навчаннi; пiдходу, зорiєнтованого на критичне обговорення важливих суспiльних тем; виховання та розвитку навичок, необхiдних для участi в демократичному життi країни; розвитку критичного мислення. Придiлено увагу проблемi реформування освiти в суспiльствах за умов домiнування цiннiсного релятивiзму, проблемним аспектам спiвiснування суперечливих традицiй у суспiльствi. Розглянуто особливостi освiтнiх систем, що були сформованi на засадах марксистської та пост-марксистської iдеологiй. Пiдкреслено їх зв’язок з iррацiоналiзмом та релятивiзмом. Характеризовано формальний спосiб органiзацiї такої системи та її цiннiсне наповнення. Актуалiзовано категорiї «соцiальної адаптацiї», «соцiальної мiмiкрiї», висвiтлено феномен подвiйної моралi, характерний для посттоталiтарних країн. Розглянуто засади стратегiї поетапної соцiальної iнженерiї щодо суспiльств такого типу. Висвiтлено проблемнi аспекти помiркованого (поетапного) шляху реформ та методу радикальних перетворень. Окреслено стратегiю конструктивної дiяльностi реформатора, ознаки його приналежностi до критикорацiоналiстичної традицiї. Пiдкреслено роль фiлософської освiти та фiлософських дисциплiн у поширеннi цiннiсних настанов та iдеалiв вiдкритого суспiльства, становленнi рацiоналiстичної традицiї.

Завантаження

Дані про завантаження поки що не доступні.

Деталі статті

Як цитувати
Abdula, A., & Abdula, I. (2021). Ціннісні засади та освітні орієнтири «відкритого суспільства». Актуальні проблеми духовності, (22), 272-293. https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4526
Розділ
АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ
Біографія автора

Ivan Abdula, Кривий Ріг

вчитель вищої категорії, вчитель-методист, вчитель історії КЗО «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» ДОР»

Посилання

Abdula A. I. Educational guidelines in the process of implementation of rational principles and the value preconditions of the open society. Philosophy of education. 2020. Vol. 26, No 1. P. 84-98. DOI: 10.31874/2309-1606-2020-26-1-5
Popper К. The Open Society and Its Enemies. Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2013.
Jarvie I., Pralong S. Popper’s Open Society after fifty years: the continuing relevance of Karl Popper. London, New York : Routledge, 1999.
Jordaan D. The open society: What does it really mean? De Jure (Pretoria). 2017. Vol. 50. P. 396-405.
Bailey R. Education in the Open Society — Karl Popper and Schooling. New York : Routledge, 2018.
Agassi J. Dissertation Without Tears. Critical Rationalism and Educational Discourse. Amsterdam : Rodopi, 1999. P. 59-83.
Swann J. Popperian Selectionism and Its Implications for Education, or «What To Do About the Myth of Learning by Instruction from Without?» Rethinking Popper. Boston : Springer Science + Business Media B. V., 2009. P. 379-389.
Swartz R. Education for Freedom from Socrates to Einstein and Beyond. Critical Rationalism and Educational Discourse. Amsterdam : Rodopi, 1999. P. 36-59.
Lam C. M. Childhood, Philosophy and Open Society: Implications for Education in Confucian Heritage Cultures. Singapore : Springer, 2013.
McNamara D. R. Sir Karl Popper and Education. British Journal of Educational Studies. 1978. Vol. 26, No 1. P. 24-39. DOI: 10.2307/3120474
Chitpin S. Leading school improvement: using Popper’s theory of learning. Open Review of Educational Research. 2016. Vol. 3, No 1. P. 190-203.
Salamun K. Critical Rationalism and Political Education: Karl Popper’s Advice How to Neutralise Anti-Democratic Thought-Patterns. Critical Rationalism and Educational Discourse. Amsterdam : Rodopi, 1999. P. 83-93.
Abdula A. Vidkryte suspilstvo, krytychne myslennia ta ratsionalnist. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filosofsko-politolohichni studii. 2018. No 18. S. 13-20.
Abdula А. I., Baluta H. А. Indyvidualizm К. Poppera: vid metodolohii do etyky. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filosofskopolitolohichni studii. 2021. No 35. S. 9-16. DOI: 10.30970/pps.2021.35.1
Radnitzky G., Bartley W., Popper K. Evolutionary Epistemology, Rationality, and the Sociology of Knowledge. Chicago : Open Court Publishing Company, 1993.
Albert H. Treatise on Critical Reason. Princeton : Princeton University Press, 2016.
Popper K. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. New York, London : Basic books, 1962.
Winchester I. Joseph Agassi’s Educational in Interchange (1970-1987). Encouraging Openness. Essays for Joseph Agassi on the Occasion of His 90th Birthday. Springer International Publishing AG, 2017.
Lipman M. Thinking in Education. Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
Kozachenko N. P. Krytychne myslennia: hranychni pidkhody ta optymalni shliakhy. Aktualni problemy dukhovnosti. 2017. No 18. S. 165-178.
Segre M. Applying Popperian Didactics. Rethinking Popper, Springer Science + Business Media B. V., 2009. P. 389-397.
Baluta H., Abdula A., Olifer O. The competence of risk assessment in the Structure of educational content. Challenges and opportunities of the modern risk society: socio-cultural, economic and legal aspects: monograph / Editors N. Varha, B. Hvozdetska. Praha : Oktan print, 2021. 169 р.
Panafidina O. Lohika suchasnoi osvitnoi paradyhmy: I. Kant proty Dzh. Lokka. Filosofiia osvity. Philosophy of Education. 2018. No 1 (22). S. 150-166. DOI: 10.31874/2309-1606-2018-22-1-150-165
Lobanova А. S. Fenomen sotsialnoi mimikrii. Kyiv : Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy, 2004.
Holovakha Е. Y., Panyna N. Y. Sotsyalnoe bezumye: ystoryia, teoryia y sovremennaia praktyka. Kyiv : Abrys, 1994. 168 s.
Nodiia H. Reforma vyshchoi osvity v Hruzii. Reforma osvity: Bolonskyi protses ta avtonomiia vyshchykh navchalnykh zakladiv, Kyiv, 2011. 26 s.
Eidlin F. Matching Popperian theory to practice. Popper’s Open Society after fifty years: the continuing relevance of Karl Popper. London, New York : Routledge, 1999.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.