До проблеми ідентичності: «четвертий елемент» Дж. Фаулза

Автор(и)

  • Halyna Baluta

DOI:

https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4530

Ключові слова:

ідентичність, псевдо-ідентичність, еgo, немо, нарцисизм, конформізм, свобода

Анотація

У статтi зроблено спробу проаналiзувати структурну модель iдентичностi на матерiалi фiлософських есеїв сучасного британського мислителя Дж. Фаулза, який переглядає традицiйну фрейдистську модель психiчного, додає нову конструкцiю — категорiю немо. Немо трактується як анти-его, пiд впливом якого формується псевдоiдентичнiсть — форма психiчного захисту: «втеча вiд свободи». Свобода як екзистенцiйний вимiр iдентичностi аналiзується в контекстi розгляду категорiї Нiщо. Недолiком концепцiї Фрейда є її спрощенiсть, оскiльки в нiй вiдсутнiй екзистенцiйний фундамент. Також здiйснюється огляд iсторiї питання, рiзних варiантiв означення iдентичностi, сучасних фiлософських напрямiв, серед яких методологiя феноменологiчної й екзистенцiальної парадигм, використана в дослiдженнi. З. Фрейд розглядає ego своєрiдним стрижнем, навколо якого формується особистiсть (її iдентичнiсть); «Я» забезпечує безперервнiсть i послiдовнiсть поведiнки iндивiда на основi його бiологiчного та психологiчного досвiду. З. Фрейд трактував поняття «Я» функцiонально: як його базова функцiя мислиться функцiя захисту, її рiзнi форми, прояви. «Я» також може бути зосередженням тривоги внаслiдок зовнiшнiх викликiв, тиску несвiдомого та страху совiстi. Психоаналiтична модель iдентичностi є амбiвалентною, трактується як iнфантильне ego — результат внутрiшнього конфлiкту: впливу лiбiдо та системи заборон Над-Я. Водночас здатнiсть до продуктивного вирiшення внутрiшнiх конфлiктiв є неоднаковою. Опiр немо продукує демонстративнi аспекти особистостi — нарцисичне его. Нарцисизм, конформiзм — патологiчне вирiшення конфлiкту — у психоаналiзi є наближеним до концепту «втечi вiд немо» у фiлософiї Дж. Фаулза. «Там, де було Воно, повинно постати “Я”» — психоаналiтична максима, яка скеровує зусилля аналiтика в русло конституювання здорової iдентичностi, не ослабленої внутрiшнiми конфлiктами. Психоаналiтичнiй iнтерпретацiї ego протиставляється екзистенцiйне трактування, що виходить iз трансцендентальних передумов iдентичностi, розумiння її складної динамiчної природи. Тому втрата iдентичностi є наслiдком її соцiокультурного поглинання, «соцiального розчинення», деструктивностi, у чому вiдшукуються аналогiї з поширеною доктриною «втечi вiд свободи» Е. Фрома — синтезу елементiв психоаналiтичної традицiї й екзистенцiйних мотивiв.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Olifer O. Problema vzaiemozviazku movy ta identychnosti osobystosti. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. Filosofsko-politolohichni studii. Lviv, 2018. Vyp. 20. S. 67-72.

Uhryn L. Ya. Kontseptualizatsiia poniattia «identychnist» u doslidnytskykh stratehiiakh sotsialnykh nauk neklasychnoho periodu. S.P.A.C.E. 2017. No 2. S. 4-10. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/7343

Ryle G. The concept of mind: 60 anniversary edition. London, New York : Routledge, 2009. Р. 1-12.

Faulz Dzh. Aristos. Filosofska i sotsiolohichna dumka. Kyiv, 1993. No 1. S. 117-160.

Melnyk V. Motrenko T. Faulz: portret v ideiakh. Filosofska i sotsiolohichna dumka. Kyiv, 1993. No 1. S. 113-117.

Burke P. J, Stetes J. E. Identity theory. Oxford University Press, 2009. 256 р.

Freid Z. Vstup do psykhoanalizu. Kyiv : Osnovy. 1998. 672 s.

Faulz Dzh. Aristos. Filosofska i sotsiolohichna dumka. Kyiv, 1993. No 7-8. S. 201-243.

From E. Behstvo ot svobody. Dohmat o Khriste. Moskva : Olimp, 1998. S. 176-397.

Spodin L. A. Hensitskyi Yu. D. Dialektyka svobody u filosofii E. Froma. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Dnipropetrovsk, 2012. No 9/2. S. 128-132.

Sartr Zh.-P. Buttia i Nishcho. Narys fenomenolohichnoi ontolohii. Suchasna zarubizhna filosofiia. Techii i napriamy. Khrestomatiia. Kyiv : Vakler, 1996. S. 113-182.

Abdula A. I. Sotsialnyi atomizm ta suspilnyi dohovir. Visnyk Lvivskoho universytetu. Ser. Filosofsko-politolohichni studii. Lviv, 2018. Vyp. 17. S. 9-14.

Vertel A. V. Pohliad na osobystist u strukturnomu psykhoanalizi. Osobystist u rozvytku — psykholohichna teoriia i praktyka : monohrafiia / za red. S. D. Maksymenka, V. L. Zlyvkova, S. B. Kuzikovoi. Sumy : Vyd-vo SumDPU im. A. S. Makarenka, 2015. C. 128-143.

Downloads

Опубліковано

21.11.2021

Як цитувати

Baluta, H. (2021). До проблеми ідентичності: «четвертий елемент» Дж. Фаулза. Актуальні проблеми духовності, (22), 93–107. https://doi.org/10.31812/apd.v0i22.4530

Номер

Розділ

IСТОРIЯ ФIЛОСОФIЇ ТА СУЧАСНІСТЬ